Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие

Автори

Ключови думи
конвергенция, дивергенция, глобално развитие, гео-икономическо пространство, гравитационни процеси, центрове на гравитация, конвергентни клубове, геопространствена фрагментация, асиметрии в глобалното развитие

От концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените изследвания по поставения проблем следват две основни насоки: (1) анализ на проявяващата се асиметрия в глобалното развитие, която активира определени гравитационни процеси в геоико-номическото пространство; и (2) фокусиране на вниманието върху задълбоченото изучаване на причините за хетерогенния характер на гео-икономическото пространство и проявленията на дивергенция в глобалното развитие под влияние на естествените гравитационни фактори върху ендогенноекзогенната ос. Емпиричните анализи разкриха системните детерминанти на действащите гравитационни процеси в геополитическото пространство, беше изградена геостратегическа матрица на дивергенцията в глобалното развитие. Очертана беше и геостратегичес-ката позиция на Украйна в геостратегическото пространство при проектиране на проблемите в глобалните междусистемни трансформации. Беше потвърдена хипотезата, че силата на гравитационния заряд нараства при задълбочаване на асиметриите в глобалното развитие.

JEL Класификатор: F01, F02
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Себепознаване и поведение в социалните структури

    В статията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуации. ...

  • Възможности за усъвършенстване механизма на осъвременяване на пенсиите за трудова дейност в България

    Осъвременяването (актуализирането) на пенсионноосигурителните плащания представлява процес на привеждане на техните размери в съответствие с актуалните параметри на социално-икономическо развитие на съответното общество, пропорционално на натрупаните осигурителни права и при използване на подходяща съвкупност от принципи, показатели, критерии, ...

  • Проблеми, свързани с реформите във висшето образование в Украйна

    В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се ...