Година 2018, Брой 2

Дата на издаване

26.6.2018 г.

Съдържание

 • Вера Пиримова, Петър Илков Пешев
  Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ
  JEL: F10, F14
  Резюме: ящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Ам ... ... Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във втората част са изчислени и се анализират индексите на Б. Беласа и индексите на М. Амир, чрез които се извеждат прояви-лите се през 2012–2016 г. сравнителни предимства и недостатъци на българското производство и износ на определени стоки и стокови групи. На тази основа се разкриват и обобщават възможности за разширяване или ограничаване на износа на конкретни стокови групи, оттук и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изс¬ледването са приложени математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза.
 • Петя Василева
  Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес
  JEL: H26
  Резюме: ният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век при¬емаше робския труд за нещо нормално и естествено. Но, разбира се, както робството, така и офшорните центрове са обречени на постепенно отмиране,  ... ... Офшорният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век при¬емаше робския труд за нещо нормално и естествено. Но, разбира се, както робството, така и офшорните центрове са обречени на постепенно отмиране, тъй като тяхната функцията е паразитна. Според изследване на световната организация Оксфам чрез офшорни компании се избягват почти 200 млрд. долара данъци годишно. На практика говорим за 50% от активите на Русия, 57% от петролния бизнес в арабските емирства и 30% от финансовите средствата на Африка са скрити в офшорки. Според посочения глобален доклад 1% от хората на планетата днес притежават повече богатства, отколкото останалите 99%. Най-богатите шейсет души имат повече, отколкото три милиарда и половина бедни хора. Такова неравенство е възможно само и единствено чрез съдействието на офшорните центрове. Според националното бюро за икономически проучвания на Съединените американски щати е изчислено, че около 5,6 три¬лиона долара се държат в офшорни зони по света. Това са 8% от капита¬лите или 10% от световния брутен вътрешен продукт
 • Корнелия Филипова
  Обезщетенията за безработица в България и техният потенциал за превенция на бедността
  Резюме: нцията с бедността и социалното изключване е процес, който e пряко свързан с публичните стимули към уязвимите групи лица за постигане на достоен и независим живот. Наличието на трудов доход е една от основните предпоставки за преодоляване на този проблем. Въпреки това голяма част от работоспособните граждани са иконо-мически неа ... ... Превенцията с бедността и социалното изключване е процес, който e пряко свързан с публичните стимули към уязвимите групи лица за постигане на достоен и независим живот. Наличието на трудов доход е една от основните предпоставки за преодоляване на този проблем. Въпреки това голяма част от работоспособните граждани са иконо-мически неактивни и дори не търсят форми на заетост. Обективни фактори за това са ниското образование, липсата на трудови навици и огра-ниченото търсене на квалифициран труд. Ефект върху желанието и възможностите за заетост имат и характеристиките на данъчноосигурителната и социалната система, както и държавната политика по отношение на доходите и пазара на труда върху уязвимите групи лица.
 • Кристи Маринова
  Банкова несъстоятелност – регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства
  JEL: G21, G33
  Резюме: вата несъстоятелност е специфична материя от съвременния банков капиталов мениджмънт, която поражда перманентна потребност както от доразвитие на регулаторната уредба, така и от въвеждане на нови методи и средства за превенция и ранна диагностика. На тази основа за обект на изследването се определя банковата несъстоятелност. Пре ... ... Банковата несъстоятелност е специфична материя от съвременния банков капиталов мениджмънт, която поражда перманентна потребност както от доразвитие на регулаторната уредба, така и от въвеждане на нови методи и средства за превенция и ранна диагностика. На тази основа за обект на изследването се определя банковата несъстоятелност. Предметът на разработката фокусира върху регулаторните предизвикателства и емпиричните свидетелства за кредитни институции, поставени в процедура на банкова несъстоятелност. Тезата на изследването се свързва с твърдението, че банковата несъстоятелност е кризисно явление в банковата практика, чието теоретично моделиране, регулаторно управление и емпирично изследване формира потребност от перманентно усъвършенстване на нормативната уредба и надзорните право¬мощия на централния банков институт. Целта на изследването е да проследи в критичен план еволюцията в регулаторната рамка при управление на банковата несъстоятелност на фона на емпирични свидетелства от българската банкова практика.
 • Тамари Поладашвили
  Болонският процес и пригодността за заетост от гледна точка на студентите (по примера на България)
  Резюме: емът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обучават в б ... ... Проблемът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми. Проучването изследва естеството на пазара на труда на завършилите висше образование и основните препятствия, пред които са изправени младите хора при прехода им от образование към заетост. Проучването цели да установи дали безработицата сред младите висшисти е в резултат от недостиг на работни места, от липса на умения или от липса на координация. Въз основа на проучването се дават препоръки за мерките, които могат да бъдат пред¬приети от правителството, ръководните органи на висшите училища, работодателите и отделите за кариерно развитие за намаляване на мла-дежката безработица.