Година 2016, Брой 3

Дата на издаване

14.7.2016 г.

Съдържание

 • Божидар Божинов
  Банковата сигурност – основни проявления и аспекти
  JEL: G21
  Резюме: тия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват п ... ... В статия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват промените в икономическата, технологичната и организационната среда в която функционира търговската банка. Банковата сигурност се разгледа като ангажимент на банковата институция да осигури безопасно съхраняване и управление на собствените и клиентските активи, свързаната с тях информация, както и обезпечаване на физическата сигурност и безопасност на намиращите се клиенти и служители в офисите на банката. Основните аспекти на банковата сигурност са свързани с осигуряване на физическа безопасност на банковите активи, служители и клиенти; осигуряване на информационна безопасност на банковите активи, както и на свързаната с тях и тяхното управление информация; осигуряване на икономическата (финансова) сигурност на банковата институция.
 • Иванка Димитрова, Йорданка Велчева
  Дълготрайни биологични активи – особености и проблеми при отчитането им
  JEL: М41
  Резюме: тията се разглеждат особеностите на дълготрайните биологични активи при тяхното оценяване, отчитане, данъчно третиране и оповестяване. Целта е, въз основа на анализ на правилата и подходите за отчитане на дълготрайните биологични активи в съответствие със СС 41 Селско стопанство и МСС 41 Земеделие, да се очертаят възможностите  ... ... В статията се разглеждат особеностите на дълготрайните биологични активи при тяхното оценяване, отчитане, данъчно третиране и оповестяване. Целта е, въз основа на анализ на правилата и подходите за отчитане на дълготрайните биологични активи в съответствие със СС 41 Селско стопанство и МСС 41 Земеделие, да се очертаят възможностите за създаване и оповестяване на счетоводна информация с по-добри качествени характеристики.
 • Янко Христозов
  Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието
  JEL: G32
  Резюме: ателите за ликвидност са едни от най-често използваните и популярни финансови индикатори за платежоспособността в предприятието. Освен най-често прилаганите коефициенти за ликвидност, финансовият цикъл предоставя допълнителна възможност за измерване на срока на обращаемост на активите и платежоспособността на предприятието. Целт ... ... Показателите за ликвидност са едни от най-често използваните и популярни финансови индикатори за платежоспособността в предприятието. Освен най-често прилаганите коефициенти за ликвидност, финансовият цикъл предоставя допълнителна възможност за измерване на срока на обращаемост на активите и платежоспособността на предприятието. Целта на настоящата статия е да бъдат засегнати някои основни въпроси във връзка с осигуряването на платежоспособност чрез предприемане на набор от мерки. Проблемът с доставянето на ликвидност стои често отворен за повечето икономически субекти, особено по време на финансово-икономическата криза на 21. век. Задачите, които се поставят, са: открояването на добри практики и формулирането на иновативни методи при управлението на финансовия цикъл в предприятието и ликвидността като цяло. Изследователската теза се опира на твърдението, че коефициентите за ликвидност не предоставят достатъчна информация относно платежното състояние на предприятието заради неотчитане на срока на обращаемост. Поради тази причина е необходимо да се анализира състоянието на финансовия цикъл и да бъдат приложени мерки във връзка с подобряването и на двата показателя.
 • Петко Ангелов
  Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008 – 2015 г.)
  JEL: G21, G24
  Резюме: тирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ  ... ... Кредитирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ в разработката е доходността, печалбата и рентабилността на банките от първа и втора група в България, чрез които се измерва банковата ефективност. Целта на изследването е да се анализира банковата ефективност за периода 2008 – 2015 г. на основата на анализ на базови коефициенти, с установяване на конкретни стойности за двете групи банки. В резултат на изследването се очертават тенденциите по отношение ефективността на банковата дейност в България и се посочват причините за това.
 • Н. Гущеров
  Регулирането на електроенергийните пазари – пречка или необходимост
  JEL: L51, D42
  Резюме: последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на елект ... ... През последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на електроенергийните пазари е създаването на регулаторен орган и регулаторни механизми, които да съпътстват процеса на либерализация на пазара. Но дали тези механизми и регулирането като цяло са необходими? Извеждането на конкретен отговор на този въпрос е и целта на настоящата статия. Обектът на разработката е регулира¬нето на енергийните пазари като метод за повишаване на ефективността на дружествата и работата на пазара. Предмет на изследването са раз-личните регулаторни механизми, използвани в електроенергийните пазари в ЕС и в България. Извършеният анализ, дава основанието да опре-делим необходимостта от регулирането на електроенергийните пазари за обективна. Регулиране трябва да се прилага в два от четирите сегмента на пазара, а именно при преноса и разпределението на електроенергията. Прилагането му в останалите два сегмента, производство и доставка, трябва да бъде ограничено до минимум.