Година 2016, Брой 4

Дата на издаване

22.12.2016 г.

Съдържание

 • Нено Павлов
  ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БЪРОВ – ДОСТОЛЕПЕН РАДЕТЕЛ ЗА АКАДЕМИЧНАТА КАУЗА, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ, МАГИСТРАТ И ПОЛИТИК
  Ключови думи: -
  Резюме:  ... ... -
 • Марияна Божинова, Румяна Лилова
  ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме:  ... ... -
 • Марияна Павлова
  ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В РБЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ ЕФЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ
  JEL: H71, H72.
  Резюме: лната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десе ... ... Фискалната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десетилетия промени в местното самоуправление поставят въпроса относно постигнатите резултати в тази насока. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към изследване степента на децентрализация на публичния сектор в РБългария и оценка на финансовата самостоятелност, инвестиционната активност и ефективността в селектирани български общини.
 • Анна Иванова
  ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО Й В УКРАЙНА
  JEL: G3, H2, H3.
  Резюме: тията е представена необходимостта от прилагането на фискална консолидация за държави с високо ниво на държавен заем. Установено е, че нивото на държавния дълг на водещите държави в света надвишава многократно неговата допустима норма, която е 60 % от БВП. Установено е, че фискалната консолидация представлява поли-тика на държа ... ... В статията е представена необходимостта от прилагането на фискална консолидация за държави с високо ниво на държавен заем. Установено е, че нивото на държавния дълг на водещите държави в света надвишава многократно неговата допустима норма, която е 60 % от БВП. Установено е, че фискалната консолидация представлява поли-тика на държавата, която е насочена към балансиране на публичните финанси за сметка намаляване дефицита на бюджета и натрупания дълг. Разгледани са теоретични модели на влиянието на фискалната консолидация върху общото търсене и общото предлагане. Очертани са основните опасности за реализиране политиката на фискална консолидация във високоразвитите и развиващите се страни. Отбелязана е необходимостта от прилагане на фискална консолидация в Украйна, защото нивото на държавния дълг за 2015 година съставлява 79,4% от БВП, което значително превишава границите на допустимото ниво. Определени са основните проблеми за функциониране на публичните финанси в Украйна. Предложени са пътища за стабилизиране на публичните финанси в Украйна.
 • Александрина Александрова
  ЕВРОПЕЙСКА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ
  Резюме: ейският съюз е сред най-мащабните наднационални икономически и интеграционни структури, чийто основен приоритет е създаване на предпоставки за свободното движение на капитали, стоки и работна сила в рамките на единния пазар. Данъчното облагане е един от най-сложните и противоречиви проблеми на икономическата политика на съюза, т ... ... Европейският съюз е сред най-мащабните наднационални икономически и интеграционни структури, чийто основен приоритет е създаване на предпоставки за свободното движение на капитали, стоки и работна сила в рамките на единния пазар. Данъчното облагане е един от най-сложните и противоречиви проблеми на икономическата политика на съюза, тъй като данъците са основен източник на бюджетни приходи и от тяхната величина в голяма степен зависят бюджетната и социалната политики както на конкретната държава – членка, така и на общността. В качеството си на основен бюджетен приходоизточник, както за националните, така и за европейската фискални системи, данък върху добавената стойност поражда необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията му и размера на приложимите в съюза данъчни ставки.
 • Любомир Димитров
  ПОРТФЕЙЛЕН ПОДХОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  Резюме: ботката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск – доходност на международен портфейл от инвестиционни жилищни имоти чрез включването на офшорни недвижимости. Изхожда се от гледната точка на американския инвеститор. Първо се формира индексът DOKHPI, който служи за измерване на промените в пазарните цени на  ... ... Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск – доходност на международен портфейл от инвестиционни жилищни имоти чрез включването на офшорни недвижимости. Изхожда се от гледната точка на американския инвеститор. Първо се формира индексът DOKHPI, който служи за измерване на промените в пазарните цени на жилищата на Каймановите острови. След добавяне на доходите от наемна дейност, прогнозираните стойности за годишната доходност от преки инвестиции в недвижима собственост се включват в смесен портфейл, съставен от американски и кайманови жилищни активи. Чрез съставянето на ефективен фронт и корелационна матрица сe доказват ползите от инвестирането в офшорни недвижими имоти.