ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В РБЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ ЕФЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
фискална децентрализация, общини, собствени приходи, капиталови разходи, централни трансфери.

Фискалната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десетилетия промени в местното самоуправление поставят въпроса относно постигнатите резултати в тази насока. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към изследване степента на децентрализация на публичния сектор в РБългария и оценка на финансовата самостоятелност, инвестиционната активност и ефективността в селектирани български общини.

JEL Класификатор: H71, H72.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО Й В УКРАЙНА

    В статията е представена необходимостта от прилагането на фискална консолидация за държави с високо ниво на държавен заем. Установено е, че нивото на държавния дълг на водещите държави в света надвишава многократно неговата допустима норма, която е 60 % от БВП. Установено е, че фискалната консолидация представлява поли-тика на държавата, която е ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ

    -...

  • ЕВРОПЕЙСКА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

    Европейският съюз е сред най-мащабните наднационални икономически и интеграционни структури, чийто основен приоритет е създаване на предпоставки за свободното движение на капитали, стоки и работна сила в рамките на единния пазар. Данъчното облагане е един от най-сложните и противоречиви проблеми на икономическата политика на съюза, тъй като ...