ПОРТФЕЙЛЕН ПОДХОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Автори

Ключови думи
портфейлен подход при инвестициите в недвижими имоти; офшорни инвестиции в недвижими имоти; цени на жилищните имоти на Каймановите острови.

Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск – доходност на международен портфейл от инвестиционни жилищни имоти чрез включването на офшорни недвижимости. Изхожда се от гледната точка на американския инвеститор. Първо се формира индексът DOKHPI, който служи за измерване на промените в пазарните цени на жилищата на Каймановите острови. След добавяне на доходите от наемна дейност, прогнозираните стойности за годишната доходност от преки инвестиции в недвижима собственост се включват в смесен портфейл, съставен от американски и кайманови жилищни активи. Чрез съставянето на ефективен фронт и корелационна матрица сe доказват ползите от инвестирането в офшорни недвижими имоти.

JEL Класификатор: C50, G12, G30.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО Й В УКРАЙНА

    В статията е представена необходимостта от прилагането на фискална консолидация за държави с високо ниво на държавен заем. Установено е, че нивото на държавния дълг на водещите държави в света надвишава многократно неговата допустима норма, която е 60 % от БВП. Установено е, че фискалната консолидация представлява поли-тика на държавата, която е ...

  • ЕВРОПЕЙСКА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

    Европейският съюз е сред най-мащабните наднационални икономически и интеграционни структури, чийто основен приоритет е създаване на предпоставки за свободното движение на капитали, стоки и работна сила в рамките на единния пазар. Данъчното облагане е един от най-сложните и противоречиви проблеми на икономическата политика на съюза, тъй като ...

  • ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В РБЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ ЕФЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ

    Фискалната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десетилетия ...