• За нас


  Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор е

  Още »

 • Към авторите


  УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
  Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да отговарят на следните изискванията:

  1.Монографичното изследване трябва да има изследователски характер, да е посветено на цялостно комплексно изследване на научен проблем, който да е разработен самостоятелно или колективно, да съдържа оригинални теоретични и практически изследвания на високо научно равнище

  Още »


Последни монографии

 • ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

  Чуждестранните модели за оценка на риска от несъстоятелност на предприятията са действен способ за прогнозиране на финан¬совото състояние, поради което те не би следвало директно да се из¬ключват от състава на използваните в България аналитични инструменти. Същевременно създаването им в социално-икономически условя, различни от българските, предполага, че не би трябвало и непосредствено да се прилагат без тяхното задълбочено и целенасочено изучаване. Подобни изслед¬вания допринасят за ...

 • ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО В СВЕТА НА ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО

  Днес, когато светът изглежда се движи все по-бързо по пътя на своята еволюция, можем да определим трансформациите в образователната система като динамични, разнообразни и нелинейни. Глобализацията на света и лесният достъп до огромни количества информация от всяка точка и по всяко време изправя преподавателите пред предизвикателството да са винаги добре информирани относно постиженията и иновациите в преподаваните от тях науки. Динамичното навлизане на дигитализацията във всяка една област от ...

 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

  РЕЗЮМЕ Международното разделение на труда е фактор и източник за формирането на съвременната производствена структура, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за националните икономики. Динамиката на съвременната международна търговия е структуроопределяща за формирането на търговските потоци и създава международна производствена специализация, което от своя страна предполага съвременен подход при анализирането на сегашното международно разделение на труда. ...