ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
международно разделение на труда, международна конкурентоспособност, производствена и експортна специализация, производствена структура по нива на технологиите

РЕЗЮМЕМеждународното разделение на труда е фактор и източник за формирането на съвременната производствена структура, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за националните икономики. Динамиката на съвременната международна търговия е структуроопределяща за формирането на търговските потоци и създава международна производствена специализация, което от своя страна предполага съвременен подход при анализирането на сегашното международно разделение на труда. Производствената и експортна специализация на българската икономика се развива през последните двадесет години под знака на два паралелно протичащи процеса – преходът към пазарна икономика и интеграцията към ЕС – които довеждат до създаването на нов производствен потенциал. За промените в производствената и търговската специализация на България оказват въздействие и други външни фактори и процеси, свързани обективно с процеса на глобализация и нейните динамични изменения. Влиянието на външните фактори обаче невинаги може да промени динамиката и характера на вътрешните структурни промени у нас, които да повишат конкурентоспособността на националната икономика. Върху този факт се основава изследването, проведено с финансиране от Национален фонд за научни изследвания и администриран от ИНИ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ на тема: „Международното разделение на труда и мястото на българската икономика – тенденции и перспективи“, което послужи за основа и стимул за доразвиване на анализа, съдържащ се в настоящата монография.

Ключови думи: международно разделение на труда, международна конкурентоспособност, производствена и експортна специализация, производствена структура по нива на технологиите.СЪДЪРЖАНИЕГЛАВА ПЪРВА. Теоретични основи на производствената специализация и производствената структура в света 11

1.1. Понятиен апарат за изясняване на съвременната международна производствена специализация 11

1.2. Състояние на производствената специализация според характера и тенденциите в международния стокообмен в света 16

1.3. Взаимодействие между производствената структура на икономиките и профила на производствената специализация 24

1.4. Промени в търсенето и предлагането по отношение на международния стокообмен 32

1.5. Отражения на променящите се модели на глобалната търговия, вследствие от разделението на труда и специализацията, на фирмено равнище 34ГЛАВА ВТОРА. Технологичните иновации и международната търговия като двигател за растеж и производствено преструктуриране 39

2.1. Технологичните иновации и търговията като двигател на растежа 39

2.2. Трансграничните потоци от данни и икономическото развитие 45

2.2.1. Измерения на глобалната сфера на данни 45

2.2.2. Ролята на данните в производствения процес 51

2.2.3. Ролята на данните в световния стокообмен 54

2.2.4. Научна и развойна дейност в областта на дигиталните платформи и изкуствения интелект – залог за бъдещото развитие на международната производствена специализация 57

2.3. Подходи и методи за класифициране на високотехнологичните

продукти 66

2.4. Ролята на международното коопериране за формирането на съвременната международна производствена специализация 69ГЛАВА ТРЕТА. Производствена специализация на европейските икономики и мястото на България 77

3.1. Производствена структура и специализация на европейските икономики 77

3.2. Технологични предизвикателства и потенциал на българската

икономика 84

3.3. Анализ на експорта на България за периода 2010–2020 г. 95

3.4. Възможности за усъвършенстване на производствената специализация на България 107Заключение 119

Приложения 121

Използвани източници 124JEL Класификатор: F12; F43; F62
Кодове на научна квалификация:
Страници: 134
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой