• За нас


  Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор е

  Още »

 • Към авторите


  УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
  Получаване на бланка Заявка за публикуване в Библиотека "Стопански свят" при поискване на електронната поща на изданието ssvjat@uni-svishtov.bg. На същия адрес се изпращат попълнените заявки. Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да отговарят на следните изискванията:

  1.Монографичното

  Още »


Последни монографии

 • ЦЕНОВА АНАЛИТИКА с R

  Оптимизацията на цените чрез количествени методи за анализ поз-волява на фирмите да вземат информирани решения за ефективна ценова политика. Използвайки данни, вместо предположения, вземащите решения могат да определят „правилната“ цена на своя продукт или услуга, за да привлекат клиенти, като по този начин увеличат приходите от продажби, печалбата или рентабилността. Тази монография е посветена на избрани практическите проблеми, свързани с ценови изследвания и оптимизиране на ценови решения. ...

 • КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ

  СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 Глава първа. Теоретико-приложни ракурси на международната търговия с услуги 13 1. Специфика на международната търговия с услуги 13 2. Основни фактори, стимулиращи международната търговия с услуги 16 3. Детерминантите в емпиричните изследвания на търговията с услуги с модела на гравитацията 20 4. Класифициране и отчитане на международната търговия с услуги 26 Глава втора. Концептуализация и апробиране на Гравитационния модел в търговията с услуги с R 30 1. За ...

 • АНАЛИЗ НА ПАЗАРНАТА КОШНИЦА С R

  Въведение 9 1. Концепция и инструментариум 13 1.1. Дефиниране на проблема 13 1.2. Концептуална рамка 15 1.3. Основни понятия 17 1.4. Логически модел на необходимите данни 18 1.5. Експлоративен анализ на данни от продажбени трансакции 21 1.6. Обекти от трансакционен клас 25 1.7. Дескриптивен анализ на данни от продажбени трансакции 27 1.8. Показатели за анализ на пазарната кошница 32 1.9. Извличане на асоциативни правила 40 1.9.1. Идентифициране на често срещани ...