• За нас


  Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор е

  Още »

 • Към авторите


  УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
  Получаване на бланка Заявка за публикуване в Библиотека "Стопански свят" при поискване на електронната поща на изданието ssvjat@uni-svishtov.bg. На същия адрес се изпращат попълнените заявки. Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да отговарят на следните изискванията:

  1.Монографичното

  Още »


Последни монографии

 • ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

  РЕЗЮМЕ Международното разделение на труда е фактор и източник за формирането на съвременната производствена структура, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за националните икономики. Динамиката на съвременната международна търговия е структуроопределяща за формирането на търговските потоци и създава международна производствена специализация, което от своя страна предполага съвременен подход при анализирането на сегашното международно разделение на труда. ...

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

  РЕЗЮМЕ Настоящото изследване предлага по-широк теоретичен поглед върху процеса на извеждане на индикативната стойност на търговско предприятие. Представена е методологичната рамка на инструментариума за оценка на търговско предприятие. Разгледани са особеностите на традиционните подходи, респективно методи за оценка, като при всеки един от тях е налице алгоритъм за извеждане на стойността на търговското предприятие. Акцентирано е върху съвременен инструментариум за оценка. Представен е ...

 • ЦЕНОВА АНАЛИТИКА с R

  РЕЗЮМЕ Оптимизацията на цените чрез количествени методи за анализ поз-волява на фирмите да вземат информирани решения за ефективна ценова политика. Използвайки данни, вместо предположения, вземащите решения могат да определят „правилната“ цена на своя продукт или услуга, за да привлекат клиенти, като по този начин увеличат приходите от продажби, печалбата или рентабилността. Тази монография е посветена на избрани практическите проблеми, свързани с ценови изследвания и оптимизиране на ценови ...