• За нас

  Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор е проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов.

  Още »

 • Към авторите

  УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
  Получаване на бланка Заявка за публикуване в Библиотека "Стопански свят" при поискване на електронната поща на изданието ssvjat@uni-svishtov.bg.
  На същия адрес се изпращат попълнените заявки.

  Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да

  Още »


Последни монографии

 • КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ

  СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 9 Глава първа. Теоретико-приложни ракурси на международната търговия с услуги 13 1. Специфика на международната търговия с услуги 13 2. Основни фактори, стимулиращи международната търговия с услуги 16 3. Детерминантите в емпиричните изследвания на търговията с услуги с модела на гравитацията 20 4. Класифициране и отчитане на международната търговия с услуги 26 Глава втора. Концептуализация и апробиране на Гравитационния модел в търговията с услуги с R 30 1. За ...

 • АНАЛИЗ НА ПАЗАРНАТА КОШНИЦА С R

  Въведение 9 1. Концепция и инструментариум 13 1.1. Дефиниране на проблема 13 1.2. Концептуална рамка 15 1.3. Основни понятия 17 1.4. Логически модел на необходимите данни 18 1.5. Експлоративен анализ на данни от продажбени трансакции 21 1.6. Обекти от трансакционен клас 25 1.7. Дескриптивен анализ на данни от продажбени трансакции 27 1.8. Показатели за анализ на пазарната кошница 32 1.9. Извличане на асоциативни правила 40 1.9.1. Идентифициране на често срещани ...

 • ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ: МЕТОДИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

  Въведение 9 Глава първа. Инвестициите като наука и методика 13 1. Инвестициите като икономически, социален и политически феномен 14 2. Инвестиционна природа на риска и регулацията 15 3. Исторически прочит на идеите за инвестициите и риска 18 4. Относно принципите на инвестирането 24 Глава 2. Измерения на риска и доходността в портфейлната теория 27 1. Подходи за намиране на очакваната доходност и риска 28 2. Изследване хипотезата за нормално разпределение в доходността на финансовите ...