Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология)

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 15

Част І: Теоретични основи на самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ)

Глава 1. Класическата управленска теория и школата за човешките отношения 19

§1. Класическата организационна перспектива 19

§2. Динамиката на човешките отношения 22

§3. Перспективата за човешките ресурси 24

§4. Управлението на участието и перспективата на мащабното въвличане 25

Глава 2. Системни теории и развитие на социотехническата и СУРЕ перспективите 27

§1. Отворени системи и перспектива на обкръжението 27

§2. Теория на социотехническите системи 30

§3. Теория за обогатяване на длъжностните характеристики 32

§.4. Подходът на СУРЕ 33

Глава 3. Теория на случайностите: индивидуални и технически различия и динамика на промените във външната среда 35

§1. Индивидуални подходи при характеристика на служителите 36

§2. Технологични фактори 37

2.1. Сложност на задачата 37

2.2. Рутинност на задачата 38

2.3. Взаимозависимост на задачата 39

§3. Динамика на обкръжението 39

Глава 4. Съвременни теории и модели на СУРЕ 41

§1. Модел на Макграт вход–процес–изход 41

§2. Модел на Гладщайн за субективна оценка на ефективността 42

§3. Модел на Пиърс–Равлин за целево-адаптивни СУРЕ 44

§4. Модел на Хекман за съвършени СУРЕ 46

§5. Модел на Съндстром–Де Мюз – Футрел за екипна ефективност 49

§6. Моделите на Таненбаум и Сейлъс за екипно съвършенство 51

§7. Модел на Кемпиън, Медскер и Хигс за ефективността на работната група 54

§8. Модел на Коен за ефективни СУРЕ 57

Глава 5. Разработване на теоретична рамка за съвършенство на СУРЕ 60

§1. Синтез на теоретичните модели 60

§2. Концептуален интегративен модел за СУРЕ 62

Част ІІ: Екипни процеси

Глава 6. Работни процеси в СУРЕ 66

§1. Усилието като фактор на работните процеси в СУРЕ 66

§2. Мотивация в управлението 69

2.1. Теория за удовлетворението 70

2.2. Процесуални мотивационни теории 75

2.3. Други мотивационни теории 80

2.4. Обвързване и мотивация 80

2.5. Мотивация и парично възнаграждение 82

2.6. Мотивация и поведение 82

§3. Талант, ресурси и процедури за извършване на работата 84

3.1. Талант – знания, умения и способности 84

3.2. Ресурсите в системата на работните процеси на СУРЕ 85

3.3. Процедури за протичане на работния процес в СУРЕ 87

3.4. Задачите – основен фактор в работния процес на СУРЕ 88

Глава 7. Междуличностни процеси в СУРЕ 89

§1. Комуникация 89

1.1. Комуникация и работен процес 90

1.2. Комуникация и екипна среда 91

1.3. Комуникация и изграждане на екипа 93

1.4. Комуникация и характеристики на членовете на екипа 96

1.5. Ролята на координацията в СУРЕ 97

§2. Сътрудничество и конфликти 98

2.1. Сътрудничество, конфликт и работен процес 100

2.2. Сътрудничество, конфликт и среда 101

2.3. Сътрудничество, конфликт и изграждане на екипа 102

§3. Единство и доверие 105

3.1. Изследване на връзката за единството между процесите и факторите в системата на СУРЕ 105

3.2. Ролята на доверието в СУРЕ 108

§4. Процеси на взаимодействие между СУРЕ и външните групи 110

4.1. Посланически дейности между СУРЕ и управленските структури на организацията 110

4.2. Външни дейности за координиране на задачите 112

4.3. Проучвателни дейности 112

Част ІІІ: Външна и вътрешноорганизационна среда на СУРЕ

Глава 8. Вътрешноорганизационна среда на СУРЕ 115

§1. Ролята на философията, културата и мисията на организацията върху ефективността на СУРЕ 115

§2. Системи за оценяване и остойностяване изпълнението на СУРЕ 118

2.1. Традиционни форми за оценяване изпълнението на екипа 119

2.2. Остойностяване на екипното развитие 120

2.3. Форми за взаимно оценяване на индивидуалния принос в СУРЕ 122

2.4. Критерии и средства за остойностяване изпълнението на екипа – Орегонска матрица на производителността 125

§3. Системи за възнаграждение на СУРЕ 132

3.1. Възнаграждение и мотивация на служителите 135

3.2. Ефективност на СУРЕ 137

3.3. Проектиране на системата за възнаграждения в екипна среда 140

3.4. Видове възнаграждения в СУРЕ 146

§4. Системи за обучение и квалификация 158

4.1. Видове обучение и квалификация 159

4.2. Техники за квалификация и обучение 161

4.3. Обучение, квалификация и резултати на СУРЕ 163

§5. Информационни системи 164

5.1. Видове информация в СУРЕ 165

5.2. Техники за набавяне на информация 166

5.3. Бариери пред информационния обмен 167

5.4. Информационната система и ефективността на СУРЕ 168

§6. Управленска подкрепа 169

6.1. Ролята на висшия мениджмънт в екипна среда 169

6.2. Негативни нагласи при изпълнението на управленските роли 172

6.3. Подходи, средства и инструменти за стимулиране на подкрепа от ръководството, доставчиците и потребителите в рамките на организацията 175

Глава 9. Външна организационна среда 182

§1. Специфична микросреда – преки фактори на конкурентното обкръжение (КО) 183

§2. Обща макросреда 186

2.1. Икономически условия 187

2.2. Технологични условия 188

2.3. Демографски условия 189

2.4. Образователни условия 191

2.5. Политико-правни условия 191

2.6. Културни условия 192

Част ІV: Лидери и екипи

Глава 10. Цели на екипа и проектиране на ефективни СУРЕ 199

§1. Формулиране на екипните цели – основни изисквания 199

1.1. SMART-цели на екипа: специфични, измерими, постижими, ориентирани към резултати и времево ограничени 199

1.2. Цели на екипа и резултати от дейността на СУРЕ 201

§2. Основни фактори в процеса на целеполагане 202

2.1. Управление чрез цели 203

2.2. Формулиране и анализ на екипните цели и задачи 206

§3. Проектиране на СУРЕ 207

3.1. Структуриране на индивидуалните работните роли в СУРЕ 207

3.2. Модели за проектиране на ефективни екипни структури 216

Глава 11. Големина и състав на екипа 224

§1. Големина на екипа и резултати на СУРЕ 224

§2. Състав на екипа 226

2.1. Разнообразие на ролите 227

2.2. Личностно разнообразие 228

2.3. Стабилност на СУРЕ 229

2.4. Фактори, влияещи върху състава и резултатите на екипа 230

Глава 12. Лидерство и функции на ръководителя на екипа 232

§1. Екипи и лидери 232

1.1. Модели за ръководство и лидерство в СУРЕ 235

1.2. Избор на лидер на екипа 251

1.3. Ротационен принцип на лидерство в СУРЕ 253

§2. Роли и отговорности на лидера на екипа 254

§3. Лидерство и екипна ефективност 256

Заключение 268

Библиография 274

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 282
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой