Бизнес в средата на Web 2.0 (Web 2.0, Enterptise 2.0, Cloud Computig, Saas)

Автори

Ключови думи
облачен компютинг, компоненти на Web 2.0, социални мрежи, Enterprise 2.0, социален софтуер, рискове на облачния компютинг, корпоративна инфраструктура, електронно управление, софтуер като услуга

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 11

Глава 1. Приложение на Web 2.0 в бизнеса 17

1.1. Поява и основни характеристики на Web 2.0 17

1.2. Основни компоненти на Web 2.0 21

1.2.1. Web услуги 22

1.2.2. Блогове 23

1.2.3. Интеграция на външни канали 24

1.2.4. Социални мрежи 25

1.2.5. AJAX 29

1.2.6. Wiki 29

1.2.7. Mash-up 32

1.2.8. Споделяне на връзки 33

1.2.9. BitTorrent 34

1.3. Възможности за използване на Web 2.0 в бизнеса 34

1.4. Enterprise 2.0 - стратегическа интеграция на Web 2.0

технологиите в корпоративната среда на предприятието 42

1.4.1 Концепцията Enterprise 2.0 43

1.4.2. Базови технологии на Enterprise 2.0 54

1.4.3. Причини за възприемане на Enterprise 2.0 от предприятията 58

1.4.4. Предимства и рискове на Enterprise 2.0 60

1.4.5. Подход към използването на средствата на Enterprise 2.0 63

1.4.6. Избор на социален софтуер за предприятието 75

Глава 2. Облачният компютинг и новото поколение

корпоративни бизнес информационни системи 80

2.1. Технологични измерения на облачния компютинг 80

2.2. Облачният компютинг – възможности и рискове за бизнеса 88

2.3. Архитектурни модели на облачния компютинг 93

2.4. Софтуерът като услуга: нова възможност за икономичен достъп на бизнеса до съвременни приложения 99

2.5. Модели за внедряване на облачния компютинг - частни, публични и хибридни облаци 105

2.6. Практически въпроси при прехода към облачен компютинг 110

2.6.1. Изследване и анализ на основните причини, които могат да мотивират миграцията към облака 112

2.6.2. Анализ и моделиране на бизнес процесите в организацията 115

2.6.3. Планиране на прехода. Избор на едно или няколко некритични за бизнеса приложения, които да се ориентират към новата идеология 117

2.6.4. Анализ на рисковете и предимствата от облачния компютинг 118

2.6.5. Реализация на проекта за виртуализация и облачен компютинг 119

2.6.6. Анализ на резултатите и набелязване на следващите

услуги за пренасяне към облака 121

Глава 3. Българският бизнес и използването на новите технологии 125

3.1. Състояние и тенденции в приложението на информационни и комуникационни технологии в малкия и средния бизнес 125

3.1.1. Новите информационни и комуникационни технологии

и ефективността на малкия и средния бизнес 126

3.1.2. Състояние на използваната в момента ИТ инфраструктура 127

3.1.3. Използване на Интернет в бизнеса 139

3.1.4. Ключови възможности и предимства на електронната търговия за малките и средните предприятия 143

3.2. Електронно управление и електронни услуги 154

3.2.1. Електронно управление в бизнес организациите

и в държавната власт 155

3.2.2. Обхват и съдържание на електронното управление 159

3.2.3. Функционални модули и взаимоотношения в процеса

на електронно управление 167

3.3. Новите ИТ технологични решения и предизвикателствата пред бизнеса 173

3.3.1. Устойчив ръст на пазара на информационни технологии 174

3.3.2. Промяна в ролята на информационните технологиите 179

3.3.3. Интернет като материализация на съвременните ИКТ

и като катализатор за развитието им 181

3.3.4. Мигриране на бизнеса към Интернет 185

3.3.5. Нарастваща роля и значение на корпоративните

бизнес приложения 189

3.3.6. Формиране на новата икономика 193

3.3.7. Изграждане на IP комуникационни мрежи в компаниите 198

3.3.8. Виртуализация на сървърите 205

Заключение 211

Терминологичен речник 231

Използвана литература и Web източници 237

Резюме

Очевидно в близките години корпоративните информационни технологии ще се развиват в съответствие с възможностите на такива ИТ модели като Web 2.0, виртуализацията, облачните изчисления и из-пол¬зването на софтуера като услуга. В известен смисъл това е началото на нова революция в областта на ИТ индустрията, способна да промени бизнеса и всички сфери от живота на хората. С прехода в облака практически всичко се превръща в услуга. Става дума не само за софтуера и приложенията, но и за ИТ инфраструктурата (виртуализация на сървърите, GRID изчисленията, виртуализация на системите за съхраняване, новите правила за лицензиране на използваната инфраструктура и софтуерни продукти, отношенията между провайдърите и клиентите), а дори и за самия бизнес, понеже се появяват нови канали за продажби на стоки и услуги. Тези революционни технологии бързо се напасваха една към друга: виртуализацията с облачните изчисления, облакът – с мобилните услуги, мобилната връзка – със социалните мрежи, а социалните мрежи – с огромни масиви от данни, изключителна потребителска активност и анализи на разнообразна информация в реално време. Вниманието в монографията е насочено към три основни области: изследване същността и съвременните измерения на Web 2.0, а така също и реалните възможности за приложение в бизнеса на компаниите на базата на концепцията Enterprise 2.0 и предлагане на подход към разработването на стратегия за преход към Enterprise 2.0 за нуждите на предприятието; научнопрактически анализ на състоянието и основните проблеми, свързани с облачния компютинг и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи и разработване на конкретна методика за мигриране към облачни услуги в няколко стъпки; изследване и анализ на използването на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес и аргументиране на необходимостта от ускорено въвеждане на нови технологични ИТ решения.

JEL Класификатор: С63, С81, С88
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 244
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой