КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
Частна охранителна дейност, клиентоцентричен подход, Ликертова скала.

За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност може да се постига чрез анкетно проучване на клиентската удовлетвореност и мотивация за ценообразуване на услугата. Целта на статията е да представи резултати от анкетно проучване на клиентска удовлетвореност и оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност. В структурен план са обособени три основни части: първата е с фокус върху кръгооборота на паричните потоци на дружествата за частна охранителна дейност, втората представя избрани елементи от проведеното анкетно проучване, третата е с анализ, фокусиран върху резултатите от изследваните обекти, където дейностите по охрана и сигурност се конкурират, но и взаимно допълват с дейностите по имуществено застраховане. Резултатите от изследването потвърждават валидността на концепцията „стойност за пари“ като важен критерий за ценообразуване на услуги по частна охрана и сигурност, вкл. и чрез мултикритериална оценка по Ликертовата скала. Анкетният въпросник успешно съпоставя услугите на общозастрахователните дружества и услугите на дружествата за сигурност и охрана. Преобладаващото мнение е за подкрепа на услугите на специализираните дружества спрямо издаването на застрахователни полици, като 61% от респондентите застават на позицията, че осигуряването на опазването на имуществото чрез специализирана фирма за сигурност и охрана е по-ефективно от сключването на еквивалентна застраховка с издадена полица от общозастрахователно дружество.

JEL Класификатор: G22, F52, L84
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ В СЛАБО РАЗВИТА ИКОНОМИКА

    През годините информационните и комуникационните технологии си проправят път в развитите страни, а чрез трансфер на технологии бързо се разширяват и в по-слабо развитите. Тези технологични постижения осигуряват различни икономически ползи за развиващите се страни като Нигерия. Освен че развиват пазарите, нововъведенията в областта на ...

  • ФОНДОВАТА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В АРМЕНИЯ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И РОЛЯ ЗА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА

    Както на теория, така и на практика системата на пенсионните фондове, решава много важни проблеми, свързани с икономическото развитие. Тя решава най-вече социални въпроси, като в много отношения допринася за изравняване на доходите на населението, за повишаване на стандарта на живот на населението в пенсионна възраст, както и за решаване на много ...

  • ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ: ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ НА РАВНИЩЕ ЕС

    Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи и на тази основа да се направи сравнителен анализ на държавната намеса в дейности в областта ...