НАСТЪПВАЩИТЕ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ И СЧЕТОВОДНАТА ПРАКТИКА ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Автори

Ключови думи
счетоводна професия, дигитализация, съвременни технологии в счетоводството, непрекъснато счетоводство, стратегически анализ, бизнес партньорство

Внедряването на новите технологии в счетоводството носи много ползи за бъдещето, но крие и много рискове. В настоящата дигитална ера адекватното практическо приложение на технологиите в счетоводството може да се превърне в стратегическо предимство за компаниите. Във връзка с дигитализацията и с настъпващите организационни промени както в счетоводната сфера, така и в самите компании счетоводните специалисти са ключов фактор за успех.

Настоящото изследване представлява задълбочен обзор и анализ на специализираната литература в тази област и на редица практически изследвания. Резултатите показват, че в литературата се акцентира преи-муществено върху някои технологии, а на практика се възприемат други. Различия са установени и между счетоводната практика на САЩ и на европейските страни.

Авторите на настоящото изследване очертават три направления, в които технологиите помагат на счетоводните екипи да преминат към модерно счетоводство и да изпълняват ефективно задачите си в дигитал-ния свят. Налага се изводът, че днес специализираните умения и стратегическото мислене на счетоводните специалисти са особено важни и в близко бъдеще няма да бъдат изцяло изместени от технологиите.

JEL Класификатор: M40, M41, С89
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ В СЛАБО РАЗВИТА ИКОНОМИКА

    През годините информационните и комуникационните технологии си проправят път в развитите страни, а чрез трансфер на технологии бързо се разширяват и в по-слабо развитите. Тези технологични постижения осигуряват различни икономически ползи за развиващите се страни като Нигерия. Освен че развиват пазарите, нововъведенията в областта на ...

  • КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на ...

  • ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ: ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ НА РАВНИЩЕ ЕС

    Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи и на тази основа да се направи сравнителен анализ на държавната намеса в дейности в областта ...