РЕФОРМАТА В БОЛНИЧНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

Автори

Ключови думи
Здравеопазване, реформа, модели на финансиране, анкета.

Настоящото изследване акцентира върху спецификата на съществуващите в световната практика модели за финансиране на здравеопазването. Направен е кратък преглед на спецификата на здравната система в България. На основата на анкетно проучване относно необходимостта от здравна реформа в болничната дейност са очертани тесните места при финансиране на здравните услуги на населението. Изведени са основните проблеми, резултат от перманентния недостиг на финансови ресурси и детерминирани от методите на финансиране, даващи предимство на количеството, а не на качеството, на предоставяните здравни услуги. Оценена е и степента на ефективност на клиничните пътеки като метод за разплащане в болничната дейност.

JEL Класификатор: I11, I12, H51
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УСВОЕНИТЕ ЕВРОФОНДОВЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ И НА НОВИТЕ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ

    Целта на настоящото изследване е да анализира краткосрочната и дългосрочната връзка между усвоените европейски средства и икономическия растеж в новите страни – членки (НСЧ-11) като група и на България вчастност през периода 2014–2020 г. За постигане целта на изследването е използван авторегресионен модел с разпределен лаг (ARDL). Резултатите ...

  • ДИНАМИЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПАНДЕМИЯ

    В настоящата статия са разгледани основните трансформации, които настъпиха на пазара на труда вследствие ускорените процеси на цифровизация през последните две години. Тези промени в основата си са предизвикани от четвъртата индустриална революция и протичащата пандемия COVID-19. В изследването се акцентира върху необходимостта от развитие на ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРАНСГРАНИЧНОТО БАНКИРАНЕ С ОГЛЕД НА ПАН-АФРИКАНСКИТЕ БАНКИ

    През последните две десетилетия се наблюдава забележително увеличение на регионалните банкови операции по целия африкански континент, което се дължи на подобряването на макроикономическите показатели и икономическия растеж. В резултат на това африканските банки увеличиха своите географски операции, за да се очертаят като регионални групи, ...