ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УСВОЕНИТЕ ЕВРОФОНДОВЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ И НА НОВИТЕ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ

Автори

Ключови думи
Нови страни членки, фондове на Европейския съюз, икономически растеж.

Целта на настоящото изследване е да анализира краткосрочната и дългосрочната връзка между усвоените европейски средства и икономическия растеж в новите страни – членки (НСЧ-11) като група и на България вчастност през периода 2014–2020 г. За постигане целта на изследването е използван авторегресионен модел с разпределен лаг (ARDL). Резултатите показват, че като публични инвестиции усвоените европейски средства въздействат върху икономическия растеж на НСЧ – 11 в краткосрочен, но не и в дългосрочен период. Анализът на връзката между икономическия растеж и нормата на усвояемост на еврофондовете в България сочи за краткосрочно положително, но не и дългосрочно въздействие на усвоените евросредства върху темпа на прираст на реалния БВП на страната.

JEL Класификатор: F15, F43, O47
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РЕФОРМАТА В БОЛНИЧНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

    Настоящото изследване акцентира върху спецификата на съществуващите в световната практика модели за финансиране на здравеопазването. Направен е кратък преглед на спецификата на здравната система в България. На основата на анкетно проучване относно необходимостта от здравна реформа в болничната дейност са очертани тесните места при финансиране на ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРАНСГРАНИЧНОТО БАНКИРАНЕ С ОГЛЕД НА ПАН-АФРИКАНСКИТЕ БАНКИ

    През последните две десетилетия се наблюдава забележително увеличение на регионалните банкови операции по целия африкански континент, което се дължи на подобряването на макроикономическите показатели и икономическия растеж. В резултат на това африканските банки увеличиха своите географски операции, за да се очертаят като регионални групи, ...

  • КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

    Компетентностите на управленските счетоводители са в процес на развитие съобразно променящата се социално-икономическа реалност. Практическото приложение на компетентностния подход в разглежданата област е отговор на промяната в нагласите от предметно-ориентирано към компетентностноориентирано обучение. Настоящото изследване има за цел да ...