Към авторите


УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
Получаване на бланка Заявка за публикуване в Библиотека "Стопански свят" при поискване на електронната поща на изданието ssvjat@uni-svishtov.bg. На същия адрес се изпращат попълнените заявки. Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да отговарят на следните изискванията:

1.Монографичното изследване трябва да има изследователски характер, да е посветено на цялостно комплексно изследване на научен проблем, който да е разработен самостоятелно или колективно, да съдържа оригинални теоретични и практически изследвания на високо научно равнище с разгърната структура (съдържание).

2.Монографията да бъде в обем между 120–160 стандартни страници А4 (1 800 знака на страница - 30 реда, 60 удара).

3.Представената разработка трябва да е изготвена при спазване на следните технически характеристики: • изпълнението да е на Word 2007 или Word 2010 (минимум);

 • полета - стандартни;

 • шрифт -  Times New Roman - 14 pt;

 • разстояние между редовете – 1,5 lines;

 • табулация: 0,5” (или 1.27 см.).

 • текст под линия – шрифт - Times New Roman 10 pt, междуредие – single;

 • за таблици, диаграми и други графични изображения да се предвиди половин страница, заглавието да не е вградено в тях, текстът да позволява стилова корекция;

 • формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста;

 • между текста и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен ред;

 • формулите се създават с Equation Editor;

 • за създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 12 pt,  Italic;

 • заглавието на таблиците се подравнява вляво.


4.Цитирането в разработката да е извършено според APA Style (American Psychological Association), наличен на: Изисквания за библиографско цитиране.

5.Първата страница на монографията трябва да съдържа следната информация: заглавие на научния труд, академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (авторите), резюме (до 150 думи), ключови думи (до 5), кодове по JEL класификацията. Заглавието на монографичния труд не трябва да съдържа абревиатури.