Международна пазарна диверсификация

Автори

Ключови думи
отвореност на икономиката, икономически растеж, регионални диспаритети, индекс на Херфиндал-Хиршман, АВС-анализ, диверсификация на фирмената експанзия, модел за избор на пазар

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 7

ГЛАВА ПЪРВА. НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ

НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА 9

1. Светът днес или някои закономерности в глобалността 9

2. Отвореността на икономиката като фактор за икономически растеж 16

3. Отвореността и различните ù аспекти 26

4. Обратната страна на монетата или недостатъците на отвореността 31

5. Регионализация на световната икономика 38

ГЛАВА ВТОРА. ТЪРГОВСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ИЗВЪН ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПАРИТЕТИ 43

1. Икономически връзки в условията на социалистическо стопанство 43

2. Процесът на отваряне на България в контекста на Европейската интеграция 49

3. Диверсифицираните търговски потоци – средство за преодоляване на регионалните диспаритети 58

ГЛАВА ТРЕТА. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ФИРМЕНАТА ЕКСПАНЗИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 66

1. Фирмени подходи към чуждите пазари 66

2. Видове модели за избор на пазар 74

3. Концептуален модел за избор на страна за навлизане 82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87

ПРИЛОЖЕНИЯ 89

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 97

РЕЗЮМЕ

Интеграцията в икономически блок подпомага развитието на икономиката. Това е изключително подходящо за малките икономики. Осигуряването на улеснен достъп до големия регионален пазар предоставя възможности за постигане на икономии от мащаба, трансфер на технологии, капитали, ресурси.

Трябва да се отчита, обаче и фактът, че прибързаното и необмислено отваряне би могло да доведе до негативни ефекти в дългосрочен план и да постави в зависимост динамиката на националната икономика от динамиката на икономиките на останалите страни–членки. Тезата, която авторът защитава, е, че регионалната зависимост на икономиката може да бъде преодоляна чрез отваряне на националната икономика и към други световни региони. Диверсифицирането на търговските потоци към региони, в които се наблюдава растеж на икономиката, може да осигури необходимия баланс за функционирането на националната икономика.

Монографията е структурирана в три глави. В първа глава са разгледани теориите, концепциите и моделите за отвореността на националната икономика, като фактор за икономически растеж. Във втора глава се анализира и оценява отвореността на националната икономи-ка на България. Проследена е и диверсификацията на външнотърговските ù потоци, както и инструментариумът за нейното измерване. Приложен е индексът на Херфиндал-Хиршман и АВС-анализ. Трета глава е посветена на диверсификацията на фирмената експанзия на международните пазари.JEL Класификатор: F41, F23
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 106
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой