ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА И БИОЛОГИЧНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения 9

Въведение 11

Глава първа. Анализ на състоянието

на аграрния сектор на България 15

1.1. Икономически и производствени резултати на аграрния

сектор на България за периода 2007–2012 г. 15

1.1.1. Доходите на селскостопанските производители

в България за периода 2007–2013 г. 23

1.1.2. Стимулиране развитието на българския аграрен

сектор в периода 2014–2020 г. 28

1.2. Българските аграрни стопанства в контекста на европейските структури 34

Глава втора. Пазари за селскостопанска продукция в България за периода 2007–2013 г. 45

2.1. Анализ на продуктовата структура на аграрния сектор на България 45

2.1.1. Производство и търговия с традиционна (конвенционална) селскостопанска продукция 46

2.1.1.1. Производството на традиционна (конвенционална) растениевъдна продукция – фундамент за развитие на пазарите за селскостопанска продукция 47

2.1.1.2 Производството на традиционна (конвенционална) животновъдна продукция и неговото влияние върху пазара за селскостопански продукти 59

2.1.2. Анализ на производството на биологичната селскостопанска продукция 75

2.1.2.1. Производство на биологична растениевъдна селскостопанска продукция 80

2.1.2.2. Производство на биологична животновъдна селскостопанска продукция 83

2.2. Участие на България в европейския и световния аграрен пазар 85

Глава трета. Селските райони – приоритет в българската аграрна политика в контекста на европейските структури 94

3.1. Възможности за развитие и преструктуриране на пазарите за селскостопанска продукция чрез европейските програми за финансиране на селските райони 94

3.2. Малките стопанства – възможност за съживяване на селската икономика, увеличаване на тяхната стоковост и участие в търговията със селскостопанска продукция 97

3.3. Късите вериги за доставки – европейски модел за реализация на селскостопанска продукция в селските райони 109

3.4. Необходимостта от адаптиране на производството и на пазарите за реализация на селскостопанската продукция с изменението на климата 120

Заключение 129

Приложения 133

Цитирана и използвана литература 169

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 176
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой