ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА

Автори

Ключови думи
управление, организация, култура, организационна култура, социални дейности, социални услуги, инегративен модел за управление на организационната култура

Съдържание

Въведение 9

Глава първа

ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ 13

1. Същностна характеристика на организационната култура 13

1.1. Същност на организационната култура 13

1.2. Елементи на организационната култура 25

1.3. Типове организационна култура 29

2. Същност и особености на социалните дейности 39

2.1. Категории и понятия, свързани със социалните дейности 39

2.2. Кратък исторически преглед върху развитието

на социалните дейности в нашата страна 47

2.3. Социалните дейности в новите икономически реалности 53

2.3.1. Схема за анализ на социалната реформа 53

2.3.2. Връзката между качеството на живот и потребностите от социални дейности 59

2.3.3. Социални дейности и здраве 62

3. Специфика на организационната култура в социалните дейности 63

Глава втора

ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 71

1. Потребност от създаване на модел 71

1.1. Модели за изучаване на организационната култура 71

1.2. Модели за управление на организационната култура 80

1.3. Етапи в модела за управление на организационната

култура в конкретна подсистема 88

2. Диагностициране на организационната култура 106

2.1. Инструментариум на диагностиката 106

2.2. Методи за диагностика на организационната култура 111

Глава трета

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 124

1. Изследвания на организационната култура в нашата страна 124

2. Алгоритъм за управление на организационната култура 129

2.1. Анализ и оценка на съществуващата организационна

култура 129

2.2. Изграждане на нова организационна култура 139

2.3. Оценка на резултатите 141

Заключение 144

Използвана литература 146

Приложения 151

Резюме

Настоящият монографичен труд разглежда възможностите за управление на организационната култура. В рамките на синтезираните проблеми е извършен системен литературен образ. Изяснена е същността на организационната култура като феномен, нейните елементи и типология.

Основната идея, че организационната култура е надеждно средство за развитието на всяка една организация при съвременната сложна и динамично променяща се заобикаляща среда, е намерило отражение в разработванито на интегративен модел за управление на организационната култура. Той е апробиран в конкретна подсистема – социалните услуги чрез алгоритъм за управление на изучаваната категория.

Извършено е изследване на съвкупност от работещи в специализирани институции и работещи в сферата на социалните услуги в общността. Приложени са няколко основни подхода при изследване на организационната култура – крос-културална перспектива, взаимодействие с други организационни променливи и качествени изследвания.

JEL Класификатор: М14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 170
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой