ГЕНЕЗИС И ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕОРИЯТА ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО КРАЯ НА КЛАСИЦИЗМА

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 9

Част първа

Зараждане на теорията за човешкия капитал 19

1. Предистория на теорията за човешкия капитал 19

1.1. Древноизточните общества 21

1.2. Класическата античност 31

2. Теологичен аспект във възгледите за човека като

икономически субект през средните векове 41

2.1. Св. Августин Блажени 44

2.2. Св. Тома Аквински 51

3. Утвърждаване на икономическата роля на човека в епохата на Ренесанса 58

3.1. Еразъм Ротердамски 60

3.2. Томас Мор 64

3.3. Томазо Кампанела 70

Част втора

Класическата традиция в теорията за

човешкия капитал 80

1. Идеите на У. Пети – фрагменти на концепцията и първи

системен опит за оценка на човешкия капитал 81

2. Приносът на А. Смит в теорията за човешкия капитал с акцент върху образованието 95

3. Знанието и предприемачеството ‒ основни жалони на теорията за човешкия капитал във възгледите на Ж. Б. Сей 111

4. Човешките способности и тяхното формиране чрез

образованието като основа на богатството във възгледите на Джон Ст. Мил 122

5. Теорията за човешкия капитал през погледа на Б. Франклин, Й. Х. фон Тюнен, Дж. Р. Мак Кулох 139

6. Подчинеността на човека от капитала в идеите на К. Маркс 156

Заключение 184

Приложение 188

Цитирана и използвана литература 190

Резюме

Настоящата разработка изследва зараждането и развитието на теорията за човешкия капитал от древността до края на класицизма. За целта в хронологичен аспект се обособяват условно четири етапа на еволюцията на научните идеи и възгледите в тази посока: античен период, Средновековие, Ренесанс, класицизъм. На всеки от тези етапи се прави опит да се докаже, че човекът със своите знания, творчески идеи и производствени способности е в основата на икономическия напредък и развитието на обществото.

В първата част на изследването е синтезиран приносът на древноизточните общества и народите на Антична Гърция и Древен Рим към теорията за човешкия капитал. Нейните зачатъци се откриват в няколко важни постановки, свързани с ролята на семейството, възпитанието, образованието и трудовата дейност за развитието на човека; с акцента върху здравето и социалната отговорност на древните общества, както и с първите опити за измерване и стойностна оценка на човешкия капитал.

Втората част представя основните класически възгледи по проблема, които надграждат и доразвиват в научно отношение идеите на предшествениците. Освен разгледаните от древните мислители аспекти на теорията за човешкия капитал, класиците насочват вниманието си и към личностните и професионалните качества на индивида, инвестициите в човешки капитал, ролята на държавата и другите инс-титуции за неговото формиране и развитие. От позициите на съответното историческо време класическите схващания еволюират от отъж-дествяване на човешките способности с капитал през идеята за самия човек като капитал до Марксовия възглед за противопоставянето и подчинеността на човека от капитала.JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 200
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой