АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА (2007-2012)

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 7

1. Подходи при анализ и оценка на състоянието на финансовата система 9

2. Методика за оценка на състоянието на българската банкова система 37

3. Анализ на състоянието на капиталовата адекватност на българските банки 40

4. Анализ на състоянието на качеството на банковите активи 55

5. Анализ на състоянието на възвръщаемостта и доходността на банковите активи 77

6. Анализ на състоянието на ликвидността на търговските банки у нас 145

Заключение 160

Използвана и цитирана литература 163

Резюме

-JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 172
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой