Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България

Автори

Ключови думи
общата селскостопанска политика; аграрен сектор; европейска интеграция; реформи на ОСП; въздействие на ОСП

В настоящата статия се засягат проблеми, свързани с еволюцията и процесите на реформиране на общата селскостопанска политика – ОСП (Common Agricultural Policy, CAP) на ЕС. Провежда се ретроспективен анализ с цел очертаването на положителните и отрицателните страни във въздействието на ОСП върху развитието на селското стопанство в Европа като цяло и в частност на сектора у нас. Това позволява да се изведат ползите, които нашата страна може да извлече от прилагането, вземайки под внимание промените в правилата и във въздействието на инструментите на посочената политика. Прави се преглед на постигнатото през програмния период 2007 – 20013 г. в резултат на прилагането на ОСП у нас. Извеждат се очакванията за българското селско стопанство за новия програмен период в резултат от промените в политиката, внесени от ЕК.

JEL Класификатор: F23; F15; Q17
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Тестване подхода на Дамодаран за намиране цената на собствения капитал в условията на развиващите се пазари

    Цената на собствения капитал на фирмите е един от основните финансово-икономически показатели в корпоративните финанси. Целта на настоящата разработка е да се тества добре познатият подход на Дамодаран в условията на световните развиващи се пазари. Основният резултат от изследването е, че подходът на Дамодаран е необходимо да бъде усъвършенстван, ...

  • Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението

    В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроикономически и финансови ...

  • Рисковата атрибуция – модел за установяване влиянието на глобални рискови фактори

    Зародилата се през 21. век глобална рецесия принуждава инвеститорите да създадат нова или преоткрият забравена парадигма, третираща риска. Решението е рисковата атрибуция на историческата доходност на публични компании спрямо глобални макроикономически фактори, декомпозиция на същата и изследването ѝ посредством рискови експозиции и рискови ...