ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ПРИ СТАРОСТ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Автори

Ключови думи
социална политика, пенсионно осигуряване, универсален пенсионен фонд, пожизнена пенсия

Структурирането на пенсионния модел, изследването на неговите характеристики и параметри, а наред с това и пенсионните про¬дукти, тяхната роля и възможности да гарантират дългосрочна социална сигурност в среда на социално-икономически и демографски предизвикателства, се очертават като значима и актуална тематична област. В разработката се акцентира върху представянето на структурата, режима, параметрите на осигуряване, пенсионните продукти и модела на функциониране на осигуряването в универсален пенсионен фонд. Достига се до извода, че преобладаваща част от плащанията към първите пенсионери са разсрочени с период на получаване до три години, а пожизнените плащания са много малка част. Този факт поставя под въпрос степента на социална сигурност, а оттам и възможностите на втори стълб на многоколонния пенсионен модел да изпълни поетите обществени ангажименти и да отговори на личните очаквания. Очертани са възможности за нарастване дела на пенсионерите с пожизнени пенсии и намаляване на тези със срочни и еднократни плащания, което от своя страна ще доведе до дългосрочна, а в същото време и по-висока социална сигурност на българските пенсионери.

JEL Класификатор: G23, G28, J1
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДИСКРИМИНАЦИОННА СПОСОБНОСТ ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПОСРЕДСТВОМ НЯКОИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ

    Изследването прави опит да подчертае значението и добавената стойност на някои алгоритми за машинно самообучение при оценяването на вероятността от неплатежоспособност. Резултатите от изследването акцентират върху допълнителната дискриминационна способност, но са налице съществени и множество други аспекти от прилагането на машинното самообучение ...

  • ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, ТЕОРИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА

    Статията е опит да се защити тезата, опряна на максимата на Сенека, че настоящето трябва да изправя миналото и да предвижда бъдещето. Използва се по-широка социаликономическа парадигма. На тази основа се анализират същността на обществената и вчастност на икономическата реалност; надскочената от времето доминация на икономическите съображения и ...

  • ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

    Създаването на стойност е водеща стойност пред опериращите на капиталовите пазари икономически агенти. Обект на изследване са нематериалните дълготрайни активи на фирмата като изразител на нейния интелектуален капитал. Предмет на статията са актуалните проблеми на оценка на влиянието на интелектуалния капитал върху борсовата капитализация на ...