ВЛИЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Автори

Ключови думи
образование, БВП, разходи за образование, НИРД, финансиране.

Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидемията от COVID-19 постави множество въпроси пред държавното управление на страните и наложи търсене на рационални решения, с които се цели бързо и ефективно преодоляване на социалните и икономическите проблеми. Една от областите със стратегическо значение за по-лекото преодоляване на последиците от пандемията е образованието. То е важна част от социалната сфера, в която се осъществява получаването на възпитание, обучение и придобиване на знания, умения.

JEL Класификатор: H41, I21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПОКРИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ С МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ – ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ

    Настоящото изследване е фокусирано върху новаторския подход ЛИДЕР в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, използван широко за децентрализирано и същевременно интегрирано развитие на селските райони в отделните страни – членки. В теоретичен план подходът ЛИДЕР е част от ендогенната теория за икономическото развитие и има важна роля за ...

  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КООРДИНИРАНОСТ ИЛИ НЕСЪГЛАСУВАНОСТ?

    Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за изследване на съгласуваността между икономическите политики на Съюза. В настоящото изследване се тества координацията между ...

  • ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСПЕШНА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БАНКИТЕ

    Дигитализацията на банковата дейност и възможностите, които дава на своите клиенти, е важен аспект на банковата дейност вече години наред. И тя следва световните тенденции. Банките са едни от финансовите институции, които работят активно в тази посока, за да не отстъпват на световния електронен бизнес, който върви напред. Успеш¬ната банкова ...