ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КООРДИНИРАНОСТ ИЛИ НЕСЪГЛАСУВАНОСТ?

Автори

Ключови думи
парична и фискална политика, координация, антикризисна политика, финансови кризи.

Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за изследване на съгласуваността между икономическите политики на Съюза. В настоящото изследване се тества координацията между парична и фискална политика на ЕС, като се разкрива, че тя е слаба, на което могат да се отдадат някои проблеми в справянето с кризите. Причини за слабата координация могат да се търсят както в институционалната конструкция на европейските финансови институции, така и в някои негъвкави стратегии на съюза (нежелание да се води обща фискална политика, консервативност по отношение на бюджетните разходи).

JEL Класификатор: F36, G01, G28, H7
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидемията от COVID-19 постави множество въпроси пред държавното управление на ...

  • ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ИНФЛАЦИЯТА ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Изследването има за цел да се открият взаимовръзки меж¬ду общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про¬дукти в България. Чрез анализа на взаимовръзките се цели да се раз-крие влиянието на цените на производител върху крайната потребителска цена на хранителните ...

  • ПОКРИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ С МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ – ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ

    Настоящото изследване е фокусирано върху новаторския подход ЛИДЕР в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, използван широко за децентрализирано и същевременно интегрирано развитие на селските райони в отделните страни – членки. В теоретичен план подходът ЛИДЕР е част от ендогенната теория за икономическото развитие и има важна роля за ...