КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ

Автори

Ключови думи
местна власт, централна власт, децентрализация, местно самоуправление, администрация, нагласи, компетентности.

Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията; степента на завършеност на децентрализацията и развитие на квалификацията на държавната и общинската администрация. Изработена е анкетна карта, в която са включени въпроси, свързани с оценката на децентрализацията в Гърция и нагласите на администрацията спрямо процеса. В изследването взимат участие 95 служители. Резултатите очертават трудности в процеса на децентрализация, както и начини за тяхното преодоляване.

JEL Класификатор: H71, H72
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

    Статията разглежда чуждестранния опит за привличане на чуждестранни инвестиции по примера на страните, които най-успешно привличат чуждестранни инвестиции и в същото време са основни инвеститори в икономиката на Република Узбекистан, и политиката за привличане на чуждестранни инвестиции в Република Узбекистан. Анализирани са нормативни актове, ...

  • РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    Насърчаването на икономическото развитие на България при отчитане на спецификите в регионите се явява сериозно предизвикателство пред регионалното управление у нас. Настъпилите и продължаващи промени в политическите и икономическите обстоятелства поста¬вят въпроса относно постигнатите резултати в развитието на страната. Настоящата разработка е ...

  • ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА АВТОНОМНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

    С възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните отговорности на общините. На практика обаче в нашата страна разрастващите се разходни отговорности на общините в комбинация с ...