КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ

Автори

Ключови думи
международна търговия с услуги, гравитационен модел.

СЪДЪРЖАНИЕВъведение 9

Глава първа. Теоретико-приложни ракурси на международната търговия с услуги 13

1. Специфика на международната търговия с услуги 13

2. Основни фактори, стимулиращи международната търговия с услуги 16

3. Детерминантите в емпиричните изследвания на търговията с услуги с модела на гравитацията 20

4. Класифициране и отчитане на международната търговия с услуги 26

Глава втора. Концептуализация и апробиране на Гравитационния модел в търговията с услуги с R 30

1. За гравитационния модел и неговото приложение 30

2. Методологията за изследване на детерминантите на международната търговия 32

2.1. Спецификация на модела и метод за оценка на параметрите 32

2.2. Източници на информация и обработка на данните 36

2.3.Описание на зависимата и независимите променливи 37

3. Оценка на въздействието на факторите върху износа и вноса на услуги на България, Румъния и Хърватия 39

3.1. Резултати от гравитационен модел на търговията с услуги на България 39

3.2. Резултати от гравитационен модел на търговията с услуги на Румъния 42

3.3. Резултати от гравитационен модел на търговията с услуги на Хърватия 45

Глава трета. Монолатерален структурен анализ на търговията с услуги 49

1. Структурен анализ на външната търговия на България 49

2. Структурен анализ на външната търговия на Румъния 63

3. Структурен анализ на външната търговия на Хърватия 77

Глава четвърта. Анализ и оценка на тренда при търговията с услуги на България, Румъния и Хърватия (2000 – 2020 г.) 92

1. Индексен анализ и оценка на тренда в търговията с услуги по данни от платежния баланс за България, Румъния и Хърватия (2000 – 2020 г.) 92

1.1. Методика за индексен анализ на позиции по платежния баланс 92

1.2. Апробиране на методиката за индексен анализ и оценка на тренда в търговията с услуги за България, Румъния и Хърватия (2000 – 2020 г.) 97

2. Анализ чрез индикатори за качество в динамиката на баланса на услугите на България, Румъния и Хърватия (2000 – 2020 г.) 121

2.1. Възможни индикатори за оценка на качеството в динамиката на баланса на услугите 121

2.2. Апробиране на индикаторите за качество в динамиката на баланса на услугите на България, Румъния и Хърватия (2000 – 2020 г.) 122

Глава пета. Анализ на интензивността на търговията и определяне на външнотърговския потенциал 128

1. Показатели за интензивност на търговията с услуги и оценка на външнотърговския потенциал 128

2. Билатерално оценяване на експортния и импортния потенциал 131

3. Анализ на интензивността на вноса и износа на услуги по страни партньори. 145

Заключение 156

Приложения 158

Приложение 1. Функции на пакета „Gravity” 158

Приложение 2. Списък на страните, включени в гравитационния модел 159

Приложение 3. Списък на страните с общ официален или говорим език, включени в гравитационния модел 160

Приложение 4. Потенциал за увеличаване на износа/ вноса на услуги 161

Приложение 5. Растеж и изпреварване на износа и вноса по типове услуги и страни за периода 2000–2020 г. при база 2000 г. 162

Библиография 164РезюмеРазработката е посветена на проблематиката на международната търговия с услуги и е с подчертан емпиричен характер. Обект на изследване са външнотърговските потоци на България, Румъния и Хърватия, а предмет – тяхната динамика и структурата за периода 2000–2020 г. В теоретико-приложен план разглежда спецификата на международната търговия с услуги и основните фактори, допринасящи за нейния растеж. Чрез гравитационен модел се изследва влиянието на определени детерминанти върху обема на износа и вноса с програмен език R в интегрирана среда за разработка RStudio. Въз основа на данни от платежния баланс и съвкупност от индикатори се анализират динамиката в обемите и структурата на износа и вноса и се оценява потенциалът за разширяване на търговията с услуги на трите страни. Стига се до извода, че размерът на пазара влияе положително, а географската дистанцията отрицателно върху търговията. Членството в ЕС допринася в най-голяма степен за нарастване на търговията на Румъния, в по-малка на българската и почти в никаква на хърватската.

JEL Класификатор: F14, F32
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 172
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой