Към авторите


УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В БИБЛИОТЕКА ,,СТОПАНСКИ СВЯТ“
Монографичните изследвания, представени за рецензиране, трябва да отговарят на следните изискванията:

1.Монографичното изследване трябва да има изследователски характер, да е посветено на цялостно комплексно изследване на научен проблем, който да е разработен самостоятелно или колективно, да съдържа оригинални теоретични и практически изследвания на високо научно равнище с разгърната структура (съдържание).

2.Монографията да бъде в обем минимум 120 стандартни страници А4 (1 800 знака на страница - 30 реда, 60 удара).

3.Представената разработка трябва да е изготвена при спазване на следните технически характеристики: • изпълнението да е на Word 2007 или Word 2010 (минимум);

 • полета - стандартни;

 • шрифт -  Times New Roman - 14 pt;

 • разстояние между редовете – 1,5 lines;

 • табулация: 0,5” (или 1.27 см.).

 • текст под линия – шрифт - Times New Roman 10 pt, междуредие – single;

 • за таблици, диаграми и други графични изображения да се предвиди половин страница, заглавието да не е вградено в тях, текстът да позволява стилова корекция;

 • формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста;

 • между текста и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен ред;

 • формулите се създават с Equation Editor;

 • за създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 12 pt,  Italic;

 • заглавието на таблиците се подравнява вляво.


4.Цитирането в разработката да е извършено според APA Style (American Psychological Association), наличен на: Изисквания за библиографско цитиране.

5.Първата страница на монографията трябва да съдържа следната информация: заглавие на научния труд, академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (авторите), резюме (до 150 думи), ключови думи (до 5), кодове по JEL класификацията. Заглавието на монографичния труд не трябва да съдържа абревиатури.

6.По желание може да бъде приложена официална снимка на автора заедно с кратко представяне в обем до една стандартна страница.