За нас


Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание, с повече от четвърт век история, за публикуване на монографични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от висши училища и научни организации от страната и чужбина. Създадена е през 1993 г. в отговор на необходимостта, научната продукция да придобива повече публичност и да подпомага авторите в академичното им израстване. Неин пръв и най-дългогодишен главен редактор е проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов. Той е начело на редакционната колегия от 1993 г. до 2007 г. През това време излизат 87 книжки. Първата издадена книжка е монографичното изследване „Гъвкавостта на бизнес-организациите (предизвикателство, стратегия, стремеж за развитие) с автор доц. д-р Никола Янков. От 2007 г. до 2013 г. главен редактор на Библиотека „Стопански свят” е проф. д-р ик. н. Камен Каменов. От 2013 г. до м. юли 2018 г. главен редактор е проф. д-р Румяна Лилова. Настоящият главен редактор е проф. д-р Анета Денева.

Библиотека „Стопански свят“ публикува монографии на български, английски, немски и руски език. Периодичността на изданието е 6 книжки годишно. Осигурява се анонимно рецензиране на представените разработки от двама утвърдени учени в съответната научна област от страната и/или чужбина.

Съдържанието (структурата) на монографичния труд и неговото резюме на български и английски език се публикуват на официалната уебстраница на СА „Д. А. Ценов“. В електронната библиотека на Висшето училище DLib (https://dlib.uni-svishtov.bg) са публикувани всички монографии, издадени до 2015 г. вкл.

Публикациите в електронната библиотека DLib се индексират в Google Scholar, а отскоро и в Microsoft Academic Research и се включват в Central and Eastern European Online Library (CEEOL). На тази основа на авторите на монографии се осигурява възможност за по-широко популяризиране на научните им изследвания и за увеличаване броя на цитиранията им.

От 2016 г. всички монографии се предлагат в електронната книжарница на СА „Д. А. Ценов“ – https://eacademy.bg.

Редакционният съвет спазва изискванията на българското и международното авторско право.