Етични правила

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Пътят на всеки учен е продължителен, сложен и най-вече уникален. Той не може точно да се планира, не може да повтаря пътя на други. Всеки преподавател сам извървява пътя си в науката, затова и пътеката, която всеки оставя, е уникална. Позицията в изследователската сфера се заема с труд, много труд, знания, професионализъм и творчество. Подготовката на знаещи, можещи, способни на инициатива и премерен риск специалисти изисква тясно обвързване на качеството на обучение с научните изследвания. Отчитайки всичко това, по вече установена традиция,  публикационната политика на библиотека „Стопански свят” изцяло съответства на приетите международни стандарти за публикационна етика. Стандартите за публикуване и нормите на етично поведение, като предпоставка за качествени разработки, са валидни за всички страни в публикационния процес.

Етичните правила за публикуване следва да се разглеждат като част от общите етични правила, валидни за научно-професионалните среди, в допълнение на законовите разпоредби и с оглед саморегулацията на научната общност. Действието им корелира пряко с механизмите на личностната етичност и професионалната съвест на учения, на неговата почтеност и коректност.

Редакционният съвет на библиотека „Стопански свят” изцяло споделя и приема като ръководен принцип позицията на Elseviеr относно издателската етика при прегледа, редактирането и публикуването на научните трудове, спазвайки авторските права и предотвратявайки случаите на плагиатство. В работата си той изцяло се съобразява с правилата на Комитета за етични норми при публикуване.


РазделII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР И НА  РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ


Решения за публикуване


Редакционният съвет на библиотека „Стопански свят” е отговорен за решенията, кои от представените монографии да бъдат публикувани. Тези решения се вземат след представянето на съответния ръкопис и преценяване на неговото значение за изследователите, за практиката и за читателите.
Главният редактор се ръководи от политиката на редакционния съвет на библиотеката и се съобразява с правните изисквания, които са в сила по отношение на дискредитиране, нарушаване на авторски права и плагиатство. Той приема представените монографии, свиква редакционния съвет, като определя датата, мястото и часа на заседанията. Главният редактор обосновано предлага на редакционния съвет конкретни рецензенти за всяка монография, като им предоставя разработката заедно с резултатите от проверката за оригиналност чрез системата iThenticate.
Редакционният съвет утвърждава рецензентите и взема решения за приемане или отказване да се публикуват материали на основата на тяхната значимост, оригиналност,  яснота на изложението и в съответствие с точно дефинираното в рецензиите заключение относно качествата на монографичния труд.
При вземането на решение редакционният съвет може да делегира права на главния редактор относно консултации с други редактори или рецензенти.


Обективна оценка


Редакционният съвет на библиотека „Стопански свят” оценява ръкописите по тяхното интелектуално съдържание без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническа принадлежност, гражданство или политическа пристрастност на авторите им.


Конфиденциалност


Главният редактор и редакционният съвет по целесъобразност не трябва да разкриват никаква информация относно представения ръкопис на никого освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакционни съветници и издателя, ако е необходимо.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси


Предоставените непубликувани материали не трябва да се използват в собствено научно изследване на главния редактор, рецензентите и всеки член на редакционния съвет без изричното писмено съгласие на автора. Поверителната информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. Главните редактори трябва да изискват от всички участници, да разкрият евентуални конкурентни интереси и да публикуват корекции, ако след публикуването са разкрити конкурентни интереси. Ако е необходимо, трябва да бъдат предприети други подходящи действия, като например изтегляне  на публикацията.


Участие и сътрудничество в разследване на оплаквания


Когато са подадени сигнали или жалби за нарушаване на научната етика по отношение на представен ръкопис или публикувана монография, те трябва да бъдат разгледани от главния редактор съвместно с редакционния съвет, които да вземат адекватни мерки. В тази връзка е необходимо да се предприемат действия по запознаване на автора на ръкописа/публикуваната монография с отправените срещу него сигнал или жалба, който следва да даде писмено становище по тях. Техническият секретар на изданието съхранява за срок от 5 год. всички постъпили сигнали и жалби, както и писмените становища на авторите на ръкописи/публикувани монографии.


Раздел III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ


Принос към редакционните решения


Рецензията като научна проверка подпомага редакционния съвет при вземането на редакционни решения,  от една страна, и от друга, може да подпомогне автора за подобряване на разработката. В качеството й на официална научна комуникация е сърцевината на научния метод. В този смисъл основно задължение на рецензентите е да направят обективна рецензия на публикацията.


Бързина (експедитивност)


Всеки избран рецензент, който прецени, че няма възможност да изготви рецензия в рамките на утвърдените с Вътрешните правила на библиотека „Стопански свят” срокове, следва да уведоми главния редактор и да се самоизключи от процеса на рецензиране.


Поверителност


Всички ръкописи, представени за рецензия, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те не трябва да  бъдат показвани или обсъждани с други лица, с изключение на упълномощените от редакционния съвет.


Стандарти за обективност


Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи.


Позоваване на източници


Рецензентите трябва да следят дали  в рецензираната монография всяко позоваване на източници на информация или аргумент е придружено със съответното цитиране. Те следва да информират автора/ите  при наличие на прилики или припокриване на научната разработка с други публикации, за които имат лична информация. Рецензентите следва да идентифицират друга, вече публикувана работа и резултати, ако те не са цитирани от авторите, и всички форми на плагиатство.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси


Непубликувани материали, оповестени в представен ръкопис, не трябва да се използват от рецензента като собствени научни изследвания без изричното писмено съгласие на автора. Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода.
Ако рецензентът се съмнява в научната добросъвестност на автора, той съобщава това на главния редактор конфиденциално и в писмена форма.


Раздел IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ


Стандарти при публикуване


Авторите трябва да депозират научната разработка, като се съобразяват с публикуваните изисквания на редакционния съвет относно техническото оформление на публикацията. Изходните данни следва да бъдат представени точно в монографията. Като проява на професионализъм се приема придържането към правилата на научния дискурс и изискванията на научната област, предполагащи текстовете на публикациите да съдържат целево-мотивационна, аналитико-обобщителна и изводна част. Една монография трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, които да позволяват на други да я цитират и коректно да я използват. Съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.


Достъп до данните и съхранението им


Авторите може да бъдат помолени да предоставят необработените данни във връзка с дадена монография за редакционен преглед, като във всеки случай трябва да бъдат готови да запазят тези данни в определен срок след публикуването.


Оригиналност и плагиатство


Чрез депозиране на научните разработки авторите на практика  гарантират, че са депозирали за публикуване напълно оригинални разработки и ако са използвали резултати и/или фрази от други автори, то това е цитирано по подходящ начин в техния ръкопис. Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвали при разработката, и са задължени да спазват указаните от редакционния съвет правила за цитиране, т.к. плагиатството приема много форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без основание) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като собствени. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.


Многократно, излишно или конкурентно публикуване


Авторът по принцип не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също научно изследване в повече от едно издание или като първоначална публикация. Конкурентното представяне на един и същи ръкопис на повече от едно издание представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.


Позоваване на източници


Винаги по подходящ начин трябва да бъде отдавано признание към работата на другите. Авторите трябва да цитират публикации, които са повлияли при написването на публикацията им. Информация, получена насаме, в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се използва или отчита без изрично писмено разрешение от източника. Информация, получена в хода на поверителни услуги, като например рецензиране на ръкописи или заявления за безвъзмездно финансиране, не трябва да бъдат използвани без изричното писмено разрешение на автора на работата, участващ в тези услуги.


Авторство на публикацията


Авторството трябва да бъде признато на тези изследователи, които имат значителен принос към концепцията, проектирането, изпълнението или тълкуването на публикуваното научно изследване. Всички онези, които имат значителен принос, следва да бъдат посочени като съавтори. Когато има и други, които са участвали в някои съществени аспекти на изследователския проект, те трябва да бъдат признати и вписани като участници. Необходимо е да се спазват изискванията и отговорностите при съавторство, като се зачитат не само старшинството и званията, но и заслугите на съответните автори. Съответният автор следва да гарантира, че всички съавтори и участници са включени в публикацията, както и че всички съавтори са запознати и са одобрили окончателния вариант на монографията, като са постигнали съгласие относно представянето й за публикуване.


Разкриване и конфликт на интереси


Всички автори следва да оповестяват в своите ръкописи всякакъв финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува, че е повлиял на резултатите или интерпретирането на ръкописите им. Всички източници на финансова подкрепа за изследването трябва да бъдат споменати. Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат оповестени, включват наемане на работа, консултации, продукти в наличност, хонорари, платени експертни показания, патентни приложения/регистрации, както и безвъзмездно или друго финансиране. Потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат оповестени на най-ранния възможен етап.


Основни грешки в публикувани трудове


Когато автор открие значителна грешка или неточност в  публикуваната монография, той е длъжен незабавно да уведоми главния редактор на изданието и в сътрудничество с него да изтегли или коригира научната си разработка. Ако главният редактор или издателят разберат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа съществена грешка, авторът е длъжен незабавно да изтегли или коригира разработката или да представи доказателства пред редакционния съвет за коректността на оригиналната монография.


Раздел V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АИ „ЦЕНОВ“


АИ „Ценов“ стриктно спазва утвърдения от редакционния съвет на библиотека „Стопански свят“ тираж.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящите Етични правила на библиотека „Стопански свят“ са приети на заседание на редакционния съвет на изданието на 01.06.2017 г. (Протокол № 24) и влизат в сила от датата на тяхното приемане.