Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 9

Глава първа. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 11

1. Възникване и развитие на организациите с нестопанска цел 11

2. Характеристика на организациите с нестопанска цел 23

3. Класификация на предприятията с нестопанска цел 34

Глава втора. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 45

1. Особености при отчитане на имуществото 45

2. Още за същността и класификацията на разходите и приходите 61

3. Годишен финансов отчет на предприятията с нестопанска цел 77

Глава трета. МОДЕЛИРАНЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 98

1. Счетоводната политика – същност, форми на проявление

и фактори 98

2. Елементи на счетоводната политика 110

3. Примерен модел на счетоводна политика 123

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 135

ПРИЛОЖЕНИЯ 137

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 158

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 166
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой