ХОЛИСТИЧНИЯТ МАРКЕТИНГ КАТО ИНТЕГРАТОР НА БИЗНЕС МРЕЖИ

Автори

Ключови думи
холистичен маркетинг, интегрален подход, мрежа на бизнес системата, мрежа на маркетинга, бизнес интеграт

Съдържание

Въведение 9

Глава първа

МОДЕЛЪТ И ПРОЦЕСЪТ НА ИНТЕГРИРАНЕ КАТО ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС СИСТЕМНО РАЗВИТИЕ 11

1. Комплексният подход към процеса на интегриране 11

2. Мрежите като обекти и субекти в процеса на интегриране 18

3. Структура на методологическия апарат за интегриране 25

4. Концепцията за диадната и триадната степени на интегриране 35

Глава втора

ОЧЕРТАВАНЕ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МРЕЖАТА

НА ХОЛИСТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ 42

1. Холистичният маркетинг като мрежов интегратор 42

2. Отношението маркетингово – бизнес системно интегриране 50

Глава трета

ЛОКАЛИЗИРАНЕ МРЕЖАТА НА ХОЛИСТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ В БИЗНЕС СИСТЕМИТЕ 61

1. Мрежовият подход към бизнес системите 61

2. Концепцията за интегрираната бизнес системна мрежа 64

3. Систематизиране на посоки по външното интегриране на бизнес системната мрежа 74

4. Очертаване на контурите на мрежа А – реализационните пазари на бизнес системата 79

Глава четвърта

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ФУНКЦИЯ В МРЕЖА 83

1. Методологически аспекти на степенната маркетингова интеграция 83

2. Концепция за интегриране мрежата на бизнес системния маркетинг 92

Глава пета

ИНТЕГРИРАНЕ МРЕЖАТА НА БИЗНЕС СИСТЕМНИЯ МАРКЕТИНГ С ДРУГИ МРЕЖИ 116

1. Интегриране на функциите маркетинг, стратегиране и бизнес системно развитие 116

2. Концепцията за Националната маркетингова мрежа 118

Глава шеста

МАРКЕТИНГОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА БИЗНЕС МРЕЖИ 139

1. Равнища на външното интегриране на бизнес системите 139

2. Маркетингово интегриране на холонни, кластърни бизнес мрежи и съюзи 142

3. Обобщения, свързани с процеса на маркетингово интегриране 154

Заключение и препоръки 166

Литература 170

Резюме

В монографията се синтезират проблеми от сферата на системния бизнес мениджмънт. По-конкретно те са ориентирани по отношение на неговия двигател – маркетингът. Основната идея е, че за осмисляне на обективни явления е необходим интеграционен подход. С помощта на последния се очертава концепцията за холистичния маркетинг и къде е нейното място в мениджмънта на бизнес системите. Систематизират се и отделни степени на системното мрежово интегриране – на две страни (същности) – диади, на три – триади и на много – полиади и хепирполиади. В тази насока се предлага специален метод, наречен Ди-Три-Пол.

От една страна, в монографията се представя интегрирането на маркетинговата функция в мрежа със задължителни възли. От друга – многопосочното (вертикално, хозизонтално и диагонално) свързване на тази маркетингова мрежа с другите мрежи в рамките на една бизнес система и със стратегически обекти и субекти извън нея. Изследва се и ролята на маркетинговото посредничество в процеса на бизнес системно развитие.

JEL Класификатор: M 31
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 178
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой