Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895–1919 г.)

Автори

Ключови думи
-

Съдържание

Предговор 11

Глава първа

Българското икономическо дружество в обществения живот на България 17

1. Създаване на Българското икономическо дружество 17

2. Състав, ръководство и финансиране на Българското

икономическо дружество 46

2.1. Числен състав и членове 46

2.2. Ръководство . 56

2.3. Финансиране и финансово състояние 83

3. Начална дейност на Българското икономическо дружество и утвърждаването му като научно дружество 91

3.1. Начална дейност: надежди и разочарования

(1895–1896 г.) 91

3.2. Организационна криза. Оформяне образа на Българското икономическо дружество като научно

дружество (1897–1900 г.) 98.

3.3. Етап на обществено утвърждаване (1901–1903 г.) 107

3.4. Българското икономическо дружество – авторитетна

институция в обществения живот на България (1904–1911 г.) 116

3.5. Българското икономическо дружество в периода на войните за национално обединение (1912–1918 г.) 131

Глава втора

Списанието на Българското икономическо дружество:

трудният път на икономическия печат 134

1. Началото. Редакторството на Васил Атанасов (1896–1897 г.) 134

2. В търсене на научния образ

Редакторството на Георги Н. Колушки (1898–1901 г) 152

3. Утвърждаване научния характер на списанието.

Редакторството на Георги Т. Данаилов (1902–1907 г.) 164

4. Кирил Г. Попов начело на изданието

(1908–1910 г.) 176

5. Младите поемат списанието.

Редакторството на Александър Цанков (1911–1915 г.) 183

6. Абонати – численост и социално-професионален профил 190

Заключение 208

Извори и литература 211

Резюме

-JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 220
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой