КОЛКО ВАЖНО Е БЛАГОРАЗУМИЕТО: КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ И МАКРОИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
банки; макропруденциални политики; банкова регулация; ликвидност; финансова стабилност; вторични последствия; несигурност и риск; нелинейни зависимости

Съдържание

Въведение 13

Глава 1. Банкова регулаторна реформа 15

1.1. Контекст на настоящата регулаторна реформа в банковия сектор 15

1.2. Програма за регулаторни промени относно капиталовата адекватност на банките 20

1.3. Критичен преглед на академичната литература, засягаща капиталовата адекватност на банките 27

1.3.1. Критерии за идеален модел за анализ на банковата система 27

1.3.2. Преглед на литературата, касаеща пруденциалния анализ 30

Глава 2. Стилизирани черти на българската банкова система, влияние на политики и връзки с по-широката национална и международна икономика 46

2.1. Връзки между Еврозоната и България по отношение

на финанси, икономика и политики 46

2.2. Развитие на ключови индикатори за ликвидност

и платежоспособност на банковата система 52

Глава 3. Анализ на трансмисията на пруденциални политики и оценка на хипотетични критични сценарии в контекста на модел на общото равновесие 59

3.1. Ключови характеристики и приноси на теоретичната

и емпиричната рамка за моделиране 59

3.2. Структура на модела и равновесни условия на всеки пазар 61

3.2.1. Равновесие на чуждестранния междубанков пазар 63

3.2.2. Равновесие на пазара за местни депозити 66

3.2.3. Равновесие на пазара за местни заеми 66

3.2.4. Процес на оптимално взимане на решения от страна

на банките 67

3.2.5. Процес на взимане на решения от домакинствата 69

3.2.6. Съвкупни равновесни условия 71

3.3. Числово решение и оценка: описание на данните, метод и процедура 72

3.4. Анализ на пруденциалните политики и извънредните сценарии 77

3.4.1. Трансмисия на намаление на ключовата лихва, определяна от чуждестранния орган на монетарната политика 78

3.4.2. Трансмисия на пазарни изисквания за отчитане

на по-висока капиталова адекватност 80

3.4.3. Трансмисия на намаляване на отношението

на капиталова адекватност, благодарение на по-консервативна дефиниция на регулаторния капитал 84

3.4.4. Извънреден сценарий: трансмисия на намалено

отношение на капиталовата адекватност в една от банките поради негативен шок 87

3.4.5. Извънреден сценарий: трансмисия на външни шокове към реалната икономика 92

3.4.6. Извънреден сценарий: трансмисия на външни шокове към депозитната база 96

Заключение 98

Литература 102

Резюме

Графики

Графика 1. Реален БВП в Еврозоната (1999Q1-2016Q1) 48

Графика 2. ХИПЦ инфлация в Еврозоната (1999Q1-2016Q1) 49

Графика 3. Реален ръст на БВП в България (1999Q1-2016Q1) 50

Графика 4. ХИПЦ инфлация в България (1999Q1-2016Q1) 51

Графика 5. Отношение на банковия капитал към общите активи (1999Q1-2016Q1) 54

Графика 6. Банкови заеми към предприятия и домакинства

(1999Q1-2016Q1) 56

Графика 7. Банкови заеми към общите активи (1999Q1-2016Q1) 57

Графика 8. Банкови депозити към общите задължения

(1999Q1-2016Q1) 58

Графика 9. Микроикономическа структура на модела 63

Таблици

Таблица 1. Стилизирано представяне на счетоводния баланс

на една банка 63

Таблица 2. Първоначално равновесие: променливи от счетоводния баланс на банките и пазарни лихви 75

Таблица 3. Стойност на основните параметри на регулаторните

и монетарните политики 76

Таблица 4. Параметри на рисковия профил на банките, оценени

по отношение на първоначалното равновесие 76

Таблица 5. Намаляване на основния лихвен процент, определян

от чуждестранния орган на монетарната политика 80

Таблица 6. Трансмисия на увеличен репутационен ефект

от обявяване на по-висока капиталова адекватност 83

Таблица 7. Намаляване на регулаторния капитал на всички банки 86

Таблица 8. Намаляване на регулаторния капитал на банка τ 90

Таблица 9. Намаляване на регулаторния капитал на банка δ 91

Таблица 10. Намаляване на регулаторния капитал на банка γ 92

Таблица 11. Външно генериран негативен шок към съвкупната икономика в неблагоприятния очакван сценарий 94

Таблица 12. Външно генериран позитивен шок към съвкупната икономика в неблагоприятния очакван сценарий 95

Таблица 13. Извънреден сценарий: външен приток на депозити

към банка τ 97Резюме

Настоящата монография анализира системното влияние на предстоящи разпоредби по Базел III по отношение на капиталовата адекватност на банките в отговор на глобалната икономическа криза. Изследването взима предвид множество канали на въздействие на политики, които целят да постигнат съществено по-високи стандарти на банкова капиталова адекватност, включително чрез изисквания, наложени от регулаторните органи, пазарните участници и надзорните органи с помощта на периодичното провеждане на стрес тестове както на банковата система, така и на отделни банкови институции. Анализът се базира на детайлно проучване на настоящите предложения за реформиране на банковото регулиране и свързаните с тях политически дилеми, критичен преглед на емпиричната и теоретичната литература, която инкорпорира взаимовръзките между макроикономиката и финансовото посредничество и количествената оценка на последствията в контекста на българската банкова система. Количественият анализ съдържа динамична идентификация на структурните промени в икономическите връзки на България с Еврозоната и приложение на модел на общото равновесие, инкорпориращ финансово посредничество, хетерогенност и риск от неизпълнение на задълженията, използван за оценка и пруденциални стрес тестове на банковата система.

JEL Класификатор: C68; D58; E44; E51; E52; E58; G21; G28
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 112
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой