Градовете като привлекателна туристическа дестинация

Автори

Ключови думи
градски туристически дестинации; териториалнопространствената определеност на дестинацията; глобален индекс за привлекателност на градовете; показател за неосезаеми градски ценности

Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната привлекателност. Посочените аргументи се разгръщат в първия параграф на изложението, където се извършва и постановката на самото изследване. Във втория параграф се извежда дефиниция на понятието „градска туристическата дестинация” и се определят съдържателните елементи. Те имат значение за формирането на концептуални и практически модели за повишаване на нейната привлекателност. Съответно в третия и четвъртия параграфи на разработката се дава кратко описание и се прилага методика, основана на „Глобалния индекс за привлекателност на градовете” (The Global Power City Index), за да се анализира класацията на десетте най-привлекателни градски туристически дестинации в света за 2014 г.

JEL Класификатор: М21, Н90, О18
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране

    След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента. В статията се ...

  • Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал

    Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен ...

  • Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата

    В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на ...