НЕФИНАНСОВИ ФАКТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДИРЕКТОР – УЧИТЕЛИ

Автори

Ключови думи
педагогическа етика, педагогическо общуване, директор, психологически климат, нефинансово мотивиране

Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за нефинансово стимулиране на трудовата изява в училището като разпоредител с бюджет. Педагогическото общуване се възприема като професионална комуникация и поведенчески аспекти на взаимоотношенията между училищния директор и педагогическите специалисти, както и между самите тях като членове на педагогическия колектив. За целта са изяснени понятията и спецификата на педагогическата етика, толерантността и общуването в училище като нефинансови фактори при управление на взаимоотн-шенията директор – учители. Определени са техните характеристики и пътят за постигане на етическа цел. Специален акцент е поставен върху компетентността на училищния директор – лидер и мениджър – и ефективното взаимодействие с всички педагогически специалисти (зам.-директори; учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап; възпитатели; педагогически съветници; ресурсни учители; психолози).

JEL Класификатор: I 29
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • КЛИМАТИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА

    Настоящото изследване е насочено към установяване на връзките между производствени и климатични показатели като основа за създаването на климатичен финансов инструмент с цел намаляване волатилността на постиганите финансови резултати на земеделските производители от региона на Добруджа. За целта се прилагат проектиране и изпълнение на климатичен ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ТОВАРНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използват индикатори като приходи от превозна дейност на лицензираните жп оператори по региони, численост на персонала в компаниите, развитие на транспортната инфраструктура, ...

  • ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

    В съвременната пазарна структура реализирането на успешна и ефективна банкова система се счита за приоритетен въпрос. От особена важност е поддържането на стабилност в банковия бизнес, в случай че страната принадлежи към икономически обединения на държавите, тъй като дестабилизация в националния сектор може да ерозира върху европейския. Периодът ...