КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Автори

Ключови думи
корпоративна социална отговорност, оценка на корпоративната социална отговорност, докладване на нефинансова информация, социален доклад, интегриран доклад, комюнике за напредъка.

Увод 9

ГЛАВА ПЪРВА. Теоретични основи на корпоративната социална отговорност 13

1. Същност, характеристики и принципи на корпоративната социална отговорност 13

2. Преглед на историческото развитие на корпоративната социална отговорност 23

3. Основни теории (концепции) за корпоративната социална отговорност 32

4. Таксономия на корпоративната социална отговорност 42

5. Аргументи за и против корпоративната социална отговорност 48

6. Оценката на корпоративната социална отговорност 56

ГЛАВА ВТОРА. Докладване на нефинансова информация 70

1. Същност и утвърждаване на нефинансовото докладване 70

2. Положителни ефекти и бариери пред нефинансовото

докладване 78

3. Структури (рамки) за нефинансово докладване 92

4. Качество на социалните доклади 103

5. Одитиране (верификация) на социалните доклади 112

ГЛАВА ТРЕТА. Интегриране на нефинансовото докладване в практиките на българските бизнес организации 120

1. Методика на изследването 120

2. Оповестяване на нефинансова информация от българските предприятия чрез изпол-зване на структурата и напъствията на Глобалната инициатива за докладване 123

3. Докладване на нефинансова информация от българските предприятия чрез използване на "комюникета за напредъка" 132

4. Онлайн директорията на Корпоративен регистър като възможност за разпространение на нефинансовите доклади 144

5. Докладване на нефинансова информация от големите български предприятия 149

6. Възможности за стимулиране на нефинансовото докладване 160

Заключение 167

Използвани източници 171

РЕЗЮМЕ

В монографията се разглеждат теоретичните основи, включително методите за оценка, и утвърдените структури (рамки) за докладване на нефинансова (социална, екологична и управленска) информация. Теоретичното проучване е подкрепено от емпирично изследване на степента, в която българските бизнес организации оповестяват социална, екологична и управленска информация, публикувайки социални доклади. За целта са проучени трите най-големи бази данни, съдържащи нефинансови доклади. По-конкретно това са: онлайн директорията с нефинансови доклади, администрирана от Корпоративен регистър (Corporate Register), глобалната база данни за докладване на устойчивостта, създадена и поддържана от Глобалната инициатива за докладване (Global Reporting Initiative – GRI), и базата с комюникета, интегрирани в уебсайта на Глобалния договор на ООН (United Nation Global Compact ‒ UNGC). В обхвата на изследването са включени и 50-те най-големи български предприятия, според величаната на реализираните приходи от продажби, от класацията Капитал 100 (К100) за 2018 година. Целта е да се установи каква част от тях оповестяват нефинансова информация чрез публикуване на социални доклади. Резултатите от проучването показват, че твърде малък брой български бизнес организации разработват и публикуват социални доклади, използвайки утвърдени структури за докладване (рамката за докладване на устойчивостта на GRI и комюникетата за напредъка на UNGC). Негативни са и резултатите по отношение на големите български предприятия. Едва 8% от тях докладват нефинансова информация чрез публикуване на социални доклади, а тези, които са част от по-големи бизнес групи, правят това предимно чрез общ за цялата група доклад, разработен и публикуван от компанията майка. Този подход обаче не е в унисон с добрите практики в областта на нефинансовото докладване, тъй като по този начин се затрудняват анализът и съответно оценката на влиянието (положително и негативно), което отделната бизнес организация има по отношение на икономиката, обществото и околната среда (трите стълба на устойчивото развитие). В тази връзка може да бъде направен изводът, че докладването на нефинансова информация все още не е утвърдена практика за българските бизнес организации, които се намират все още в първоначален етап от развитието на този ключов елемент от цялостната концепция за корпоративна социална отговорност.

JEL Класификатор: M14.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 185
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой