ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
туризъм, качество, системи за управление на качеството, стандарти, сертификация.

Увод 9

Глава първа. Теоретични постановки за управлението

на качеството в туризма 11

1. Теоретични аспекти на качеството на стоките и услугите 11

2. Управление на качеството в туризма 19

3. Подходи за управление на качеството в туристическото

предприятие 33

Глава втора. Изследване на инструментите за гарантиране

на качеството в туризма 46

1. Национални мерки за управление на качеството в туризма 46

2. Доброволни инструменти за управление на качеството

в туризма 55

3. ISO системи и стандарти за управление на качеството 75

4. Принципи на Системата за управление на качеството

(ISO 9001) 82

Глава трета. Изследване приложението на ISO 9001

в туризма 90

1. Анализ на разпространението на стандарта ISO 9001

сред българските предприятия 90

2. Проучване на оценяваните ползи от сертифицирането

по ISO 9001 за българските туристически предприятия 96

3. Изследване нагласите на представители на туристическия бизнес и на потребителите към сертификацията по стандарта ISO 9001 116

4. Извеждане на преимуществата от сертификацията

по ISO 9001 127

Заключение 136

Използвани източници 140

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 147

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 154

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 158

РЕЗЮМЕ

За постигането на дългосрочните национални приоритети – конкурентоспособност и устойчив растеж, е необходимо, туристическият бизнес да осъзнае икономическата целесъобразност от управлението на качеството. Проучването на този проблем и неговото приложение в туристическата практика са особено актуални, предвид действащите държавни и браншови инициативи, нормативни и доброволни инструменти за осигуряване на качеството.

Туристическите предприятия покриват задължителните норми и търсят нови възможности за гарантиране качеството на своите услуги чрез доброволна сертификация по световнопризнати или национално разпространени стандарти, маркировки и знаци, което е свързано с реорганизиране на дейността, значителни инвестиции на време и средства, специфични знания и умения на мениджърския екип.

Алтернатива на този тип осигуряване на качеството е световно-признатият и разпознаваем стандарт ISO 9001 – лесно приложим и ефективен инструмент за осигуряване и гарантиране качеството на услугите. Чрез изградената и внедрена Система за управление на качеството, съобразена с неговата дейност и технология за обслужване, туристическото предприятие реализира и конкретни икономически и организационни ползи.

JEL Класификатор: L83
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 163
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой