ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ: В ТЪРСЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ

Автори

Ключови думи
измерване на резултати от дейността, легитимност, отчетност, ОНЦ

Цел: Главната цел на настоящето изследване е да анализира методите за измерване на резултатите от дейността на организациите с нестопанска цел (ОНЦ) чрез обзор на широк кръг научни публикации в тази област и да даде ясни отговори на въпросите какво включва измерването на резултатите от дейността и защо то е от ключово значение за сектора на ОНЦ. Освен това, в изследването се анализират и основните аспекти на измерването на резултатите от дейността на ОНЦ.

Методология: Изследването представлява обзор на научната литература по въпроса. Авторите анализират редица задълбочени изслед-вания по въпроса за измерването на резултатите от дейността на ОНЦ в различни научни направления, с цел да проучат дефинициите, предизвикателствата и решенията за измерване на резултатите от дейността на ОНЦ.

Значимост: Категоризацията на подходите за измерване на резултатите от дейността на ОНЦ предоставя важни насоки за по-нататъшни научни изследвания и практическо приложение.

Резултати: Организациите с нестопанска цел се нуждаят от нови показатели за оценка на резултатите от своята икономическа, социална и финансова дейност, за да оптимизират отчетността на социално-икономическата добавена стойност от своите дейности.

JEL Класификатор: M00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

    Предварителният контрол за законосъобразност е част от въведените контролни дейности, задължителни за прилагане в публичния сектор още от 2000 г., като през годините е претърпял промени във философията на прилагането си. Последните изменения на законовите разпоредби от 2019 г. поставят изискване пред ръководителите от публичния сектор да въведат ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛИНГ ВЪВ ФИРМАТА

    Акцентът е поставен върху финансовия контролинг като част от контролинга във фирмата. Обърнато е внимание на необходимостта от финансов контролинг в българските фирми. Разгледани са факторите на външната и вътрешната среда на фирмата в контекста на финансовия контролинг, както и видовете контролинг. Посочени са основни финансови показатели, ...

  • СЪСТОЯНИЕ НА БАНКОВИЯ КРЕДИТЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

    Макар не всички местни предприятия да са ориентирани към растеж, на определен етап от тяхното развитие те се нуждаят от капитал, който оказва в значителна степен положително влияние върху тяхната конкурентоспособност и адаптивност към новите пазарни условия. За българските предприятия, на които се налага да функционират в условия на засилена ...